Klima

Det miljøvennlige alternativet skal være det beste, raskeste og rimeligste. Vi må ha bedre og billigere kollektivtransport med lave priser og flere avganger. Verden står overfor vår tids største utfordring, og de politiske beslutninger i dag vil påvirke hvordan verden ser ut for generasjonene som kommer etter oss.

I dag slippes det ut enorme og økende mengder CO2 og andre klimagasser hvert år, samtidig som det hugges ned enorme områder med urskog. Både klimaet og miljøet er globalt og lokalt på vikende front. Dette er i ferd med å endre leveforhold for store deler av verdens befolking, og vil ramme oss alle i årene som kommer. Hvordan vi responderer i dag vil avgjøre hvordan planeten ser ut for generasjoner i all fremtid.

Unge Venstre er teknologioptimister. Vi mener at med riktig satsning kan vi løse dagens – og fremtidens problemer. Derfor burde prosjekter som har som mål å bremse den globale oppvarmingen, på lang eller kort sikt støttes. I kombinasjon med en politikk som gjør det lønnsomt å ta miljøvennlige valg, mener vi forskning og utvikling er den mest realistiske løsningen på vår tids største krise.

Det må også legges til rette for grønnere og smartere lokale løsninger. Unge Venstre vil styrke kollektivtilbudet i hele Norge, og videre til Europa. Unge Venstre vil gjøre det lettere og billigere å velge grønt. Vi vil at flere skal kunne velge elbil og hybrid, vi øke antall sykkelveier, bygge høyere og tettere, forbedre satsningen på bysykler og øke bevilgningene til jernbane.  Samtidig bør Norge som nasjon selge seg ut av fossilindustrien og heller investere i fornybar energi.

Hvert tiende minutt forsvinner det en art fra jorda, og hvert år bygges det ned områder med regnskog på størrelse med halvparten av Norges areal. Unge Venstre vil snu denne trenden. Internasjonalt burde Norge også jobbe for å opprette flere nasjonalparker og verneområder for å sikre artsmangfold, sjeldne naturtyper og dyreliv.

Klimaforandringene er et globalt problem som krever globale løsninger. Derfor må en internasjonal bindene klimaavtale på plass. Dagens rike land har gjennom historien hatt de største utslippene og har høyest utslipp per innbygger, derfor må vi være fremtidsrettet og hjelpe de mindre privilegerte landende frem, slik at de kan nyte godt av grønn teknologi.

Unge Venstre vil ha:
– Bindende internasjonale klimaavtaler
– Økonomiske incentiver for å velge miljøvennlig og større satsing på kollektivtrafikk
– Økte investeringer i grønn energi