Utdanning

Skolen er til for deg. En skole som er lik for alle passer like dårlig for alle. Unge Venstre vil gi deg frihet til å velge hvordan din skolehverdag skal være, i stedet for dagens A4-løsninger. Du fortjener en god skole med mer trivsel og høyere kvalitet. Gode lærere, klare tilbakemeldinger og reell tilpasset opplæring skal sikre at du får muligheten til å oppnå det du ønsker i livet.


Selv om skole og utdanning er noe som angår alle, kan ikke målet med skolen være at alle skal gjøre og lære det samme. For å få best utbytte og mest mulig kunnskap, må skolen være tilpasset hver enkelt elev. På den måten kan hver enkelt få ut makspotensialet i det den er flinkest til. Frihet er nøkkelen til å kunne skape en slik skole. Frihet i skolen handler om å gi elever valgfrihet både i valget av skole og fag, lærere mulighet til å forme sin undervisning, og skoleledelse mer frihet til å styre egen skole.


Unge Venstre ønsker derfor å gi elevene fritt valg av videregående skole på tvers av fylkesgrenser, og ønsker også å legge mer til rette for at elever kan fullføre videregående skole på ulik tid. Lærere er den viktigste ressursen i skolen, og deres status og annerkjennelse må derfor økes. Dette gjøres både gjennom et lønnsløft, men også gjennom deres utdanning. Lærere må tilbys etterutdanning, og lærerutdanningen bør bli femårig. I undervisningen må lærere få mer mulighet til å legge opp egen undervisning på sin måte, samtidig som elevene skal ha mulighet til å evaluere sine lærere.


Unge Venstre ønsker også å åpne mer opp for offentlig finansierte, men privat drevne friskoler. Hvem som driver skolene er ikke viktig, så lenge skolene leverer høy kvalitet og like muligheter alle elever.


Innen høyere utdanning og forskning mener Unge Venstre universiteter og høgskoler hver for seg spiller en viktig rolle som utdanningsinstitusjoner, og må få være mest mulig selvstendige og frie


Unge Venstre vil ha:
Frihet til å velge de fagene du ønsker
– Fritt skolevalg
– Høyere faglige krav til lærere