Frifondmidler fra LNU

Her kan ditt lokallag søke midler til å drive lokal aktivitet!

Hvordan søker jeg?

 1. Søk gjennom skjema her.

 2. Få midlene utbetalt til deres konto.

 3. Rapporter gjennom skjema her.

 

NB! Søker du i etterkant av aktiviteten kan du fylle ut søknads- og rapportsskjema samtidig.

Midlene kan eksempelvis brukes til:

 • Aktivitet som fremmer lokalt engasjement

 • Materiell til aksjoner og kampanjer

 • Besøk fra sentralt i forbindelse med årsmøter, foredrag, etc.

 • Større arrangementer, for eksempel seminarer som går over flere dager

 • Promotering av arrangementer

 

Midlene kan ikke brukes til:

 • Aktivitet utenfor Norge

 • Innkjøp av rusmidler

 • Lønne ansatte

 • Å bygge egenkapital

 • Innsamlingsaktivitet

 • Aktivitet drevet av sentralleddet

Retningslinjer for lokallagspotten

§ 1. Bakgrunn

Lokallagspotten omhandler Norges Unge Venstres forvaltning av midler fra Frifond Organisasjon. Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på det lokale plan i frivillige organisasjoner som arbeider for og med barn og unge. Frifond Organisasjon forvaltes på et overordnet nivå av Landsrådet for Norges barne-og ungdomsorganisasjoner (LNU). Gjennom Lokallagspotten, forvalter sentralleddet i Unge Venstre frifondmidlene på vegne av lokallagene etter nærmere nedsatte kriterier vedtatt av landsstyret. Sentralleddet tar ut 5% av støtten til å dekke administrasjonskostnader ved ordningen.

 

§ 2. Formål

Formålet for Lokallagspotten er å bidra til aktivitet som initieres og gjennomføres lokalt i regi av Unge Venstres lokallag.  

 

§ 3. Målgruppe 

Målgruppen for Lokallagspotten er lokallag som arbeider for og med barn og unge under 26 år, og som har virksomhet i lokalmiljøet. Et lokallag er et lag som er geografisk avgrenset og som ligger under et fylkeslag. Der hvor det ikke finnes egne lag under fylkeslaget, kan fylkeslaget søke arbeidsutvalget om å bli godkjent som lokallag innenfor Lokallagspotten.

 

§ 4. Inngangskrav til ordningen

Tilskudd kan gis til lokallag som ved sine vedtekter og praksis kan vise til:

4.1. At de driver et medlemsbasert virke på lokalt nivå. Det må føres en liste over alle som regnes som individuelle medlemmer av lokallag. Listen må minimum inneholde navn, fødselsår og kontaktinformasjon.
 

4.2. Arbeider for og med barn og unge under 26 år i lokalmiljøet.


4.3. At det er alle medlemmene som uavhengig av organisasjonens struktur som har reell mulighet til å påvirke organisasjonens beslutninger. Organisasjonens demokrati skal vurderes ut fra et ideal om at medlemmene har beslutningsjevnlikhet, effektiv deltagelse, opplyst forståelse og kontroll over dagsorden og økonomi.


4.4. At alle medlemmer fra og med 15 år har fullverdige demokratiske rettigheter i organisasjonen.


4.5. Å ikke være i strid med norsk lovgivning knyttet til organisasjonsfrihet, ytringsfrihet, ikke-diskriminering og religionsfrihet.

§ 5. Kriterier for tilskudd

Tilskudd kan gis til lokallag som forplikter seg i sin forvaltning og rapportering til å være lojale mot formål og intensjon for Lokallagspotten, og som i tillegg tilfredsstiller følgende kriterier:

 

5.1. Lokallaget må ha avholdt årsmøte eller stiftelsesmøte i inneværende år.

 

5.2. Lokallaget må ha minst 5 tellende medlemmer som er under fylte 26 år.

 

5.3. Lokallaget må ha et eget styre valgt av og blant medlemmene.

 

5.4. Lokallaget må ha egen bankkonto, registrert i lokallagets navn og føre 

regnskap, for eksempel gjennom Unge Venstres regnskapsportal. Regnskapet skal leveres til hei@ungevenstre.no med en gang det er ferdigstilt, senest 1. februar.

 

5.5. Lokallaget må ha levert inn årsrapport for lokallaget og årsmøteprotokoll for inneværende og foregående år til sekretariatet i Unge Venstre.  

§ 6. Typer støtte

6.1 Aktivitetsmidler

Lokallagene kan søke om aktivitetsmidler innen 1. mai hvert år. Søknaden skal inneholde beskrivelse og et enkelt budsjett for planlagt aktivitet i perioden. Lokallagene plikter selv å tydeliggjøre i regnskapet hvilke aktiviteter frifondmidler har blitt brukt til.

 

Midlene kan eksempelvis brukes til:

 • Aktivitet som fremmer lokalt engasjement 

 • Materiell til aksjoner og kampanjer

 • Besøk fra sentralt i forbindelse med årsmøter, foredrag, etc.

 • Større arrangementer, for eksempel seminarer som går over flere dager

 • Promotering av arrangementer

 

Midlene kan ikke brukes til:

 • Aktivitet utenfor Norge

 • Innkjøp av rusmidler

 • Lønne ansatte

 • Å bygge egenkapital

 • Innsamlingsaktivitet

 • Aktivitet drevet av sentralleddet

 

6.2 Prosjektmidler

I tillegg til aktivitetsmidler kan lokallagene søke prosjektmidler for enkeltvise arrangementer dersom de ikke rakk fristen for aktivitetsmidlene eller ønsker å arrangere noe utover dette. Lokallagene kan da benytte Søknadsskjema for prosjektmidler, og søknaden skal inneholde beskrivelse av planlagt prosjekt og budsjett. Lokallaget rapporterer for bruk av pengene gjennom å tydeliggjøre hva frifondmidler har blitt brukt på gjennom sitt ordinære regnskap.

 

6.3 Oppstartsstøtte

Nyopprettede og “gjenopplivede” lokallag kan søke om oppstartsstøtte på inntil 3000 kroner. Søknaden skal inneholde navn på lokallag, årsmøtereferat, kontoinformasjon (inkludert eventuell innestående saldo fra tidligere lokallag) og kontaktinformasjon til leder/konstituert leder. Søknadene behandles av arbeidsutvalget. 

 

6.4 Restmidler

Etter fristens utløp den 15. desember, vil de resterende, ubrukte midler i pottene for aktivitetsmidler og oppstartsstøtte legges i en pott for restmidler, dersom LNU godkjenner dette. Lokallag kan deretter søke om prosjektmidler og oppstartsstøtte på vanlig måte. Lokallaget må i det påfølgende år rapportere om bruken av midlene i Rapportskjema for lokallag.

 

§ 7. Gjennomføring

Sentralleddet har ansvar for at lokallagslederne kjenner til regelverket og hvordan man søker og rapporterer. Unge Venstre skal i tillegg ha opplæring av fylkesledere på landsstyremøte og ha egen bolk på sommerleiren med lokallagsledere og økonomiansvarlige i lokallagene.

 

§ 8. Behandling av søknaden

 Søknader sendes inn gjennom søknadsskjemaet på Unge Venstres nettside. Søknader behandles fortløpende av Unge Venstres arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget kan delegere behandling av søknader om aktivitetsmidler og oppstartsstøtte til sekretariatet.  

 

§ 9. Utbetaling av støtte 

Aktivitetsmidler og oppstartsstøtte behandles fortløpende hele året frem til 15. november.

 

Unge Venstre skal holde tilbake utbetaling av støtte dersom ikke rapport for tidligere bruk av midler fra lokallagspotten er levert inn. 

 

Tilskudd som ikke er utbetalt innen 15. desember pga. manglende rapportering, faller bort og overføres til potten for restmidler. Restmidlene utbetales senest 20. desember.

 

§ 10. Klageadgang

Avslag på søknad kan ankes skriftlig til sentralstyret innen tre uker etter at avslag er mottatt, men senest 10. desember. Sentralstyrets beslutning er endelig. Fordeling av restmidler kan ikke påklages.

 

§ 11. Bruk av midler og tilbakebetaling av ubenyttede midler

Midler tildelt fra Lokallagspotten eller tildelt som Aktivitetsmidler må være brukt opp senest innen 30. juni året etter tilskuddsåret. Ubenyttede midler skal uten opphold returneres. Dersom lokallaget ikke kan godtgjøre at midler fra lokallagspotten er brukt i samsvar med disse retningslinjene eller rapporterer innen fristen, kan Unge Venstre kreve midlene tilbakebetalt. Returnerte midler går tilbake til Lokallagspotten for ny tildeling.

 

§ 12. Rapportering og ettersyn

Lokallag som mottar støtte fra Lokallagspotten, er pliktige til å rapportere på bruken av midlene gjennom årsrapport for lokallag med vedlagt regnskap.. Lokallagene må selv oppbevare regnskap og bilag for kontroll og ettersyn i inntil fem år. Dersom lokallaget ønsker det kan relevante bilag sendes inn til Unge Venstre, Møllergata 16, 0179 eller hei@ungevenstre.no for oppbevaring. Enkelt regnskap skal leveres etter årets slutt.

Sekretariatet kan innenfor en toårsperiode etter avholdt arrangement be om innsyn i dokumentasjon som viser at frifond har blitt brukt etter intensjonen. Dette gjelder transaksjoner og bilag i forbindelse med enkeltarrangement.