Menneskene

Unge Venstre er et politisk ungdomsparti og en organisasjon som arbeider for å fremme en radikal politikk, tufta på en liberal samfunnsforståelse. Her kan du lære mer om hvordan organisasjonen er bygd opp og hvem som gjør hva.

Unge Venstre består av lokallag, fylkeslag, landststyre, sentralstyre og utvalg. Som politisk ungdomsparti har vi innflytelse på politikken gjennom å delta i samfunnsdebatter, aksjoner, kampanjer og ikke minst gjennom deltakelse i Venstres organer. Vi driver medlemsaktivitet på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå – vi deltar aktivt i valgkampen, arrangerer sommerleir hvert år og har mange medlemsmøter og seminarer. I tillegg samarbeider vi med liberale venner i andre land og sender deltakere ut på internasjonale arrangement.

Fylkeslagene våre har det regionale ansvaret for aktivitet i sitt fylke. Lokallagene våre er innordnet under fylkeslag. I Unge Venstre er det lokallagene som står for det meste av den lokale aktiviteten, gjerne i samarbeid med nærliggende lokallag.

Landsstyret er Unge Venstres øverste organ mellom landsmøtene. Landsstyret består av sentralstyrets medlemmer, seks direktevalgte, og én representant fra hvert fungerende fylkeslag. Landsstyrets møter er åpne for organisasjonens medlemmer.

Sentralstyret består av leder av Unge Venstre, to nestledere, internasjonal leder og fem sentralstyremedlemmer. Sentralstyret har ansvar for driften og ledelsen av Unge Venstre mellom landsstyremøtene. Sentralstyret har møte ca. hver sjette uke.

Landsmøtet

Landsmøtet er øverste organet i Unge Venstre og avholdes hvert år i oktober. På landsmøtet møter landsstyret og maks 85 delegater som er valgt av fylkeslagene. Landsmøtet vedtar ny politikk, velger tillitsvalgte og vedtar politisk plattform i partallsår (neste gang høsten 2018) m.m.