28 millioner barn på flukt

Utgått - vedtatt av landsstyret 2. oktober 2016


Foto: Johannes Aschim

I følge en ny rapport fra UNICEF er hele 28 millioner barn verden over på flukt grunnet voldelige konflikter. Selv om barn kun utgjør en tredjedel av verdens befolkning, er nærmere halvparten av verdens flyktninger barn. 17 millioner av disse er drevet på flukt innad i hjemlandet grunnet ulike voldelige konflikter.


Antallet barn på flukt har økt med 75 % de siste fem årene, og siden doblet seg bare det siste året. Nesten halvparten av barn på flukt kommer fra Syria og Afghanistan. 100.000 barn har krysset landegrenser på egenhånd for å søke asyl. Overalt møter de stengte grenser, og hele 9 av 10 enslige barn på flukt er derfor avhengig av menneskesmuglere for å passere. Barna mangler ofte dokumenter, og er derfor spesielt utsatt for å bli utnyttet. Barn på flukt er også særlig utsatt for farer som underernæring, drukning, kidnapping, voldtekt og drap. I tillegg innebærer den gjeld barn på flukt ofte pådrar seg overfor menneskesmuglere at de i mange tilfeller blir ført rett inn i kriminelle miljøer.


Unge Venstre mener at Norge er forpliktet til å bidra til økt sikkerhet for barn på flukt ved å gi dem varig oppholdstillalelse i tilfeller hvor de ikke kan sendes tilbake grunnet manglende omsorgspersoner. I tillegg må Norge arbeide og samarbeide på internasjonalt nivå for å trygge reiseveier, metoder og kår for barn på flukt. Ingen skal måtte leve i usikkerhet om sin oppholdstillatelse bare fordi man ikke er fylt myndighetsalder. Barn som allerede er i en sårbar situasjon må bli tatt på alvor og møtt med omsorg. Norge kan ikke være kjent med en flyktningsituasjon hvor vi stenger døra, men lar vinduet stå åpent. Det stiller barn overfor valg de verken bør eller skal kunne treffe, og innebærer konsekvenser ingen barn burde bli eksponert for.


Omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere som er under 15 år ble i 2007 overført til barnevernet, mens omsorgsansvaret for barna mellom 15 og 18 år ligger hos Utlendingsdirektoratet. Unge Venstre mener at alle enslige barn på flukt som ankommer Norge skal være under barnevernets omsorgsansvar, da UDI ikke har den samme barnefaglige kompetansen, som må til for å ivareta disse barna på best mulig måte. Unge Venstre mener at alle borgere i verden er født med samme grunnleggende rettigheter, og at Norge bør kjempe for realiseringen av disse.


Unge Venstre vil:

  • Gi varig oppholdstillatelse også til alle enslige mindreårige asylsøkere, også de mellom 15 og 18 år, dersom det ikke finnes forsvarlig omsorg ved retur til hjemland

  • At barnevernet skal få direkte omsorgsansvar for alle enslige asylsøkende barn under 18 år som kommer til Norge

  • At Norge skal gå i bresjen for en internasjonal samarbeidsavtale om tryggere kår for barn på flukt