42 barn forsvunnet - ingen savner

Utgått - vedtatt på Unge Venstres 76. Landsmøte 24.10.15


Foto: Werner Anderson

I 2014 forsvant 42 enslige mindreårige asylsøkere fra norske mottak. Siden starten av 2000-tallet har over tusen barn forsvunnet – barn ingen ennå vet hvor er, men som heller ingen savner.


Nøyaktig hva som skjer med disse barna er fremdeles uklart. Likevel viser flere rapporter at de er i stor fare for å bli ofre for menneskehandel eller andre virksomheter som utnytter deres sårbare situasjon – eksempelvis prostitusjon, narkotikavirksomhet eller annet tvangsarbeid. Mange av barna går under jorden i Norge eller er på drift i Europa – altså har vi liten eller ingen mulighet til å vite hvor de oppholder seg.


Barnekonvensjonens artikkel 1 sier at alle er barn frem til fylte 18 år, og barnekonvensjonens artikkel 2 fastslår at ingen barn skal forskjellsbehandles. Likevel er det slik at enslige mindreårige mellom 15 og 18 år har et svakere vern enn de under 15. Når en enslig mindreårig asylsøker er under 15 år blir barnet tatt hånd om av barnevernet, mens de som er mellom 15 og 18 blir satt på statlige mottak. Samtidig ser man at langt flere enslige mindreårige forsvinner fra statlige mottak enn fra barnevernets omsorgssentre. I følge Press kan dette ha sammenheng med at omsorgssentrenes rutiner for forsvinninger ofte er strengere enn UDIs retningslinjer. Dette, samt barns rett på lik behandling, taler for en omsorgsoverføring av enslige mindreårige mellom 15 og 18 fra UDI til barnevernet.


UDIs meldefrist for forsvinninger fra mottak er i dag på 24 timer. Mange venter ikke så lenge med å melde en forsvinning, men det faktum at et barn kan være forsvunnet i et døgn før noen er pliktet til å melde ifra er bekymringsverdig. Uten en familie eller vennekrets er det også få som faktisk merker at barnet har forsvunnet – noe som kan utsette savnetmeldingen ytterligere. Unge Venstre mener at et forebyggende tiltak er at mindreårige asylsøkere har et opplæringstilbud som gjør at de får et nettverk og slike forsvinninger kan bli lettere å oppdage. Derfor vil bedre integrering ikke bare hjelpe på barnets trivsel, men kan også sørge for at forsvinningen blir oppdaget tidligere.


I rapporten «Mindreårige som forsvinner fra mottak – forebygging og oppklaring» fra 2008, utarbeidet av en regjeringsutnevnt arbeidsgruppe, foreslås det flere tiltak for å hindre forsvinninger. Blant annet foreslås det å oppnevne én person som har hovedansvaret for å følge opp en forsvinningssak. Dette kan i større grad sikre den mindreåriges rettigheter og sørge for at de ulike etatene følger opp forsvinningssaken på riktig måte.


Når et norsk barn forsvinner settes jord og himmel i bevegelse for å finne det. Likevel er det få hører om de titalls barna som forsvinner fra norske mottak hvert år. Dette er barn som har kommet til Norge alene, og som ikke har familie eller nære som savner dem. Norsk media har et ansvar for å belyse også disse forsvinningssakene. Unge Venstre mener at ett forsvunnet barn er ett for mye, uansett etnisitet, hjemland, familie eller annen tilhørighet.


Unge Venstre ønsker:

• At meldefristen for barn som forsvinner fra mottak reduseres til 12 timer • At barnevernet, gjennom barnevernlovens kapittel 5A, skal få direkte omsorgsansvar for alle enslige asylsøkende barn som kommer til Norge • At oppfølgingspunktene i rapporten «Mindreårige som forsvinner fra mottak – forebygging og oppklaring» følges opp • At enslige mindreårige asylsøkere får tettere psykisk og sosial oppfølging av en uavhengig omsorgsperson for å hindre forsvinninger