Alle løsninger må tas i bruk for et klimavennlig landbruk

Oppdatert: 12. sep. 2018

Vedtatt av landsmøtet 23.10.16Landbruket er en av Norges viktigste næringer, men dagens matproduksjon bringer med seg en rekke problemer. Landbruket i Norge står for utslipp av 4,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter, eller ca. 7 - 8 % av Norges totale klimagassutslipp. Selv om utviklingen totalt sett har gått i riktig retning målt fra 1990-nivå, økte utslippene i fjor med 1,7 %. Økningen kom hovedsakelig pga. økt bruk av kunstgjødsel og flere sauer. Det mest effektive virkemiddelet for å redusere utslipp fra landbruket, er å få befolkningen til å endre adferd gjennom avgifter, men det er også en rekke andre tiltak som kan gjøre produksjonen mer miljøvennlig. Ved å ta nye teknologier i bruk, i kombinasjon med helt nye produksjonsmetoder, er det mulig å redusere utslippene fra landbrukssektoren betydelig.


Et av tiltakene som kan gjennomføres raskt er økt biogassproduksjon. I følge Bioforsk har biogassproduksjon fra gjødsel potensialet for å redusere utslippene med 270 000 tonn CO2-ekvivalenter, eller ca. 6% av landbrukets samlede utslipp. I dag rettes støtten fra Innovasjon Norge i stor grad mot de små brukene som ikke har kapital til å gjennomføre investeringer på egenhånd, men det bør vurderes å heller støtte de store brukene først. Det vil gi en større utslippsreduksjon til lavere kostnad. Kunstgjødsel er sentralt i store deler av dagens konvensjonelle landbruk, men bruken kan reduserer med andre produksjonsmetoder. Genmodifiserte organismer kan være en viktig del av løsningen på problemet, og kan formes til å gi større høsting på mindre kunstgjødsel. Derimot er regelverket på GMO svært strengt i Norge, og det ville vært en fordel å harmonisere regelverket med EUs regelverk på området.


Andre produksjonsmetoder som kan redusere er innsatsfaktorene i landbruket, som vann, gjødsel og sprøytemidler, er automatisering av landbruket og hydroponiske eller aeroponiske dyrkingsmetoder. Landbruksroboter er under utvikling og er utstyrt med en rekke sensorer som både sørger for å plante vært enkelt frø med stor nøyaktighet, og kan fjerne ugress uten sprøytemidler. Ressursbruken blir minimert og resultatene bedre. Samtidig muliggjør hydroponiske og areoponiske dyrkingsmetoder urbant vertikalt landbruk og andre innovative produksjonsmetoder som bør utforskes. Norge bruker store summer på å subsidiere et landbruk som har store klimagassutslipp og påvirker miljøet negativt på mange områder. Vi har verken tid eller ressurser til å ikke benytte oss av de mulighetene nye produksjonsmetoder medfører.


Unge Venstre vil:

  • Elektrifisere landbruket og legge til rette for økt automatisering

  • Innføre en forutsigbar utviklingsstøtte for biogassanlegg på egnede bruk.

  • Myke opp reguleringene på GMO og harmonisere GMO-reglementet med EU

  • Øke forskningen på alternative produksjonsmetoder, som urban vertikalt landbruk og kjøtt dyrket frem på stamceller