Anerkjenn Palestina som stat

Oppdatert: 4. okt. 2018

Uttalelse vedtatt av Sentralstyret 25. januar 2015 - utgått

Konflikten mellom Palestina og Israel har vært en verkebyll i Midtøsten i over 65 år. Selv om målet hele tiden har vært en to stats-løsning, har dette vært vanskelig å løse på fredelig vis. Unge Venstre anerkjenner Palestina som egen stat, og ser på anerkjennelse som et viktig skritt for å få i gang nye forhandlinger. Samtidig mener vi det er flere temaer som det må forhandles om for å få til en fredelig løsning i regionen.


Unge Venstre mener grensene fra 1967 skal være utgangspunktet for forhandlingene om to-statsløsning. Samtidig bør statene diskutere muligheten for likeverdig landbytte, da dette i enkelte tilfeller kan være i begges interesser. For å kunne skape et godt forhandlingsklima, må Israel snarest opphøre bygging av nye bosettinger på palestinsk side av 1967-grensene. Gjennom forhandlingene bør Israel gradvis trekke seg ut av de palestinske områdene, og våpenhvile må bli akseptert og sikret fra begge parter.


Både palestinerne og israelerne ser det som et grunnleggende premiss for varig fred at de hellige områdene i gamlebyen i Jerusalem ikke er under kontroll av den andre parten. Unge Venstre ser det som en mulighet at dette området blir under internasjonalt mandat. Dette er en by uten direkte kontroll fra en enkelt stat, hvor to eller flere stater deler på denne oppgaven. Innledningsvis bør gamlebyen i Jerusalem bli kontrollert av en FN-styrke med utvidet mandat til å ivareta sikkerheten. På sikt må målet være at Palestina og Israel i samarbeid løser denne oppgaven.


Flykningsproblematikken må løses som en del av forhandlingene om en to-statsløsning. Krigen i 1948 skapte en flykningsstrøm av både jøder og palestinere. I underkant av en million palestinere ble drevet på flukt fra dagens Israel og Palestina, mens omtrent like mange jøder ble drevet på flukt fra den arabiske verden. Palestinske flyktninger oppholder seg nå i hovedsak i de arabiske nabolandene, mens de jødiske i all hovedsak er Israelske statsborgere i dag. Selv etter 67 år har de likevel i stor grad ikke oppnådd rettigheter og statsborgerskap. Unge Venstre mener derfor en to-statsløsning må også ta hensyn til flykningene, og ha en plan for å løse problemet. Israel, Palestina og de arabiske landene har alle et ansvar her. Flyktninger må enten gis fullverdige statsborgerskap der de er, eller ha mulighet til å flytte tilbake til den palestinske staten.


Til slutt ser Unge Venstre den pågående ordvekslingen mellom palestinere og israelere som et hinder for konstruktive forhandlinger. Retorikken som brukes er ofte nedlatende, polariserende og bidrar til å undergrave den andres rolle som forhandlingsparter. Dersom man ønsker en fredeligere tone mellom Israel og Palestina, må alt fra statslederes ordbruk til setninger i skolebøker gjenspeile dette. Begge sider har ansvaret for at en fremtidig fredelig to-statsløsning kan finne sted.