Ansvarlig næringsliv

Uttalelse vedtatt av landsstyret 21.08.20

Næringslivet spiller en avgjørende rolle i kampen for en rettferdig og miljøvennlig fremtid. De utvikler produkter og tjenester vi er avhengige av, sikrer arbeidsplasser og produserer skatteinntekter. De siste årene har det vært økt oppmerksomhet rundt næringslivets muligheter og ansvar rundt menneskerettigheter. Noe som har gjort at flere selskaper gjør det de kan for å ivareta mennesker og miljø i egen bedrift og bedrifter rundt dem. Samtidig finnes det dessverre også selskaper som ikke tar dette ansvaret på alvor. Vi kan stadig lese om avsløringer av menneskerettighetsbrudd og miljøødeleggelser som skjer som et resultat av selskapers aktivitet. Dette kan dreie seg om barnearbeid i koboltgruver i Kongo, nordkoreanske slavearbeidere som jobber på rederier i Polen, eller urfolk i Brasil som blir drept fordi de protesterer mot oljeutvinning og avskoging.

Selskapers ansvar for å opprettholde menneskerettigheter ble slått fast av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) i 2011. Utfordringen med disse prinsippene er imidlertid at de er frivillige. Dette gjør at selskap som ikke forholder seg til prinsippene ikke blir straffet for det, og at menneskerettighetene brytes og miljø ødelegges. Slik kan de verste i klassen slippe unna. Ved å lage et felles regelverk skaper vi like konkurransevilkår for bedriftene.

Flere land har allerede innført, eller er på god vei til å innføre slike lover for næringslivet. Disse lovene forplikter selskaper til å ta økt menneskerettighetsansvar i sin virksomhet. Flere land vi liker å sammenligne oss med har innført, eller er i ferd med å innføre, slike lover. Det inkluderer Storbritannia, Frankrike, Australia, Finland og Sveits. Regjeringen har lovet å utrede en anti-slaverilov. Dette er et steg i riktig retning. Unge Venstre mener at utredningen bør ta utgangspunkt i bredden av relevante lover, lovforslag i andre land og en utredning for å få mest effektive tiltak. En lov må dekke moderne slaveri, menneskerettigheter og miljøkriminalitet, siden dette er vel så relevante problemstillinger for flere selskaper. Vi mener at Norge bør innføre en lov som forplikter selskaper til å ta ansvar for menneskerettigheter og miljø, basert på kjente internasjonale standarder. Loven skal være spesielt skjermende for barn. Vi skal ha nulltoleranse for at barn mister skolegang fordi de må jobbe. Barnearbeid setter store begrensninger på muligheter og ikke minst senker livskvaliteten.

Dette vil også skape ringvirkninger utenfor Norges grenser. Hvis internasjonale selskaper ikke får lov til å selge i Norge fordi de driver med barnearbeid må selskapene endre måten de driver virksomheten sin på. Det kan tvinge selskaper til å slutte med barnearbeid hvis de vil unngå å gå konkurs.


En menneskerettighetslov for næringslivet basert på standarder som næringslivsaktører og myndighetene kjenner, som UNGP og OECDs retningslinjer, vil kunne hindre dobbeltarbeid for næringslivet. En menneskerettighetslov for næringslivet vil bidra til likere konkurransevilkår mellom bedriftene og forhindre menneskerettighetsbrudd.

Unge Venstre vil:

  • At det innføres en menneskerettighetslov for næringslivet som forplikter selskaper til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, i henhold til FNs veiledende prinsipper. Denne loven må inneholde hensiktsmessige sanksjonsmuligheter for å sikre etterlevelse.

  • Innføre en merkeordning som sikrer at forbrukere kan skille mellom varer som er lovlig og ulovlig produser