Brexit will break shit

Oppdatert: 4. okt. 2018

Vedtatt på Unge Venstres sentralstyremøte 23.01.16 - utgått

Ved valget i Storbritannia den 7. mai 2015 fikk det konservative partiet flertall i det britiske underhuset. Statsminister David Cameron gikk til valg på at det skulle gjennomføres en bindende folkeavstemning om landets medlemskap i EU. Etter 67 år med samarbeid og fred innad i EU, trenger Europa færre grenser fremfor nye barrierer.


I forkant av folkeavstemningen har Cameron lovet å reforhandle landets avtale med EU. Forhandlingene tar utgangspunkt i hans påstand om at samarbeidet er “for byråkratisk og udemokratisk”, og ønsker å unnta landet flere deler av det europeiske samarbeidet og den medfølgende integrasjonen. Unge Venstre er positive til et mer demokratisk EU, men forhandlingene bør ikke skade viktige prinsipper som EU er bygget på. Storbritannia trenger færre, ikke flere, unntak i sitt EU-medlemskap.


Unge Venstre stiller seg kritisk til den britiske regjeringens planer om å fjerne Menneskerettsloven, som binder landet til den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK), for å erstatte den med en ny, nasjonal lov. Menneskerettighetene er for vitale til kun å være et nasjonalt anliggende, da de angår alle mennesker, uavhengig av geografisk tilhørighet.


Den britiske nasjonalisten Nigel Farage har blant annet sagt “se til Norge”, i et forsøk på å legitimere sitt mål om britisk utenforskap fra EU. Men samtidig som EØS-avtalen har gitt tilgang til de fire friheter i EU, har Norge også frasagt seg sin rett til å påvirke og stemme over unionens rettsakter. Dermed har Norge skapt det demokratiske underskuddet vi i utgangspunktet ønsket å unngå. EU er å regne som et demokrati, med frie valg til parlamentet og stemmerett til de nasjonale regjeringer i ministerrådet og Det europeiske råd. Unge Venstre mener at et fortsatt EU-medlemskap for Storbritannia og et medlemskap for Norge vil styrke, snarere enn å svekke, landenes demokrati.


Hvis Cameron får gjennomslag for sine planer når det gjelder folkeavstemningen, vil mange mennesker - som vil bli berørt av utfallet - ikke ha mulighet til å være med å påvirke. Landet bør følge suksessen fra folkeavstemningen om skotsk uavhengighet i 2014 og ha 16- og 17-årig stemmerett. Det er de unge som skal leve med resultatet i fremtiden, og de bør derfor også få delta i beslutningen. Britiske statsborgere bosatt ellers i EU, samt ikke-britiske EU-borgere bosatt i Storbritannia, ligger heller ikke an til å få stemmerett. For denne gruppen er utfallet av avstemningen avgjørende, og de bør derfor også få stemmerett. Det er grunnleggende demokratisk at man skal kunne delta i folkeavstemninger som angår en selv.


Unge Venstre mener at: • Storbritannia bør forbli medlem av EU • de grunnleggende prinsippene til EU må ligge til grunn i Storbritannias reforhandlinger • et fortsatt EU-medlemskap for Storbritannia og et medlemskap for Norge vil styrke, snarere enn å svekke, landenes demokratier • Storbritannia skal bevare Menneskerettsloven • stemmeretten i den kommende folkeavstemningen bør utvides til 16- og 17-åringer, EU-borgere bosatt i Storbritannia og britiske statsborgere bosatt ellers i EU