Eiendomsskatt

Oppdatert: 5. okt. 2018

Utgått


Scheel-utvalgets utredning «Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi» har invitert til en debatt om hvorvidt hele skattesystemet trenger en overhaling. Utvalget foreslår å kutte selskapsskatten til 20 %, og konkluderer også med at inntektsskatten på alminnelig inntekt må følge etter. Dette vil være gode endringer som styrker norsk næringsliv for en tid etter oljen. Disse kuttene medfører også et stort inndekningsbehov. Scheel-utvalget foreslår blant annet en omlegging av toppskatten, skatt på utleie av egen bolig, fjerning av en rekke fradrag og økt eierskatt og moms som inndekning. Utvalget foreslår også en omlegging av formuesskatten, hvor primærbolig likestilles med andre formuesobjekter. Dette er rett vei å gå, men Scheel-utvalget gikk ikke langt nok i å foreslå skatt på primærbolig.


I dag favoriseres boligeiere betydelig i skattesystemet. Hverken fordelen av å bo i egen bolig, gevinsten fra å selge en bolig en har bodd i det siste året eller inntekten fra utleie av under halvparten av egen bolig beskattes. Samtidig er primærboliger verdsatt til kun 25 % av markedsverdien når formuesskatten beregnes, og det gis skattefradrag for gjeldsrenter, som er lite hensiktsmessig så lenge inntektene fra det en låner til ikke beskattes. Bortsett fra rentefradraget går alle disse skattefritakene utover det som kalles nøytraliteten i skattesystemet. Et nøytralt skattesystem påvirker i minst mulig grad innbyggernes spare- og forbruksmønster, og er derfor å ønske seg. Dette både med tanke på økonomisk vekst og i lys av at en i størst mulig grad bør få bestemme selv hvordan en bruker egne midler, så lenge det ikke skader andre.


Skattlegging av eiendom på lik linje med annen kapital vil også være hensiktsmessig i et fordelingsperspektiv, siden eiendomsformue henger sammen med (livstids)inntekt. Ved store endringer i skatten på eiendom bør også andre endring vurderes. En mulighet er å innføre et ROT-fradrag, ettersom det er vil gi fradrag for utgifter som går til utbedring av egen bolig, og slik samsvarer med at eiendom skal skattlegges som andre kapitalobjekter. Avvikling av dokumentavgiften er en annen ting som bør vurderes i en slik sammenheng, ettersom det er en rent fiskal avgift uten noe godt faglig grunnlag. Det gir særlig lite mening om den skal bestå samtidig som det innføres gevinstskatt for alle boliger.

Unge Venstre ønsker:

- Lavere selskapsskatt - Lavere inntektsskatt, særlig på lave inntekter - Skatt på fordelen av å bo i egen bolig på lik linje med utleie av bolig - Gevinstskatt på alle boligsalg - Lik verdsetting av alle formuesobjekter i formuesskatten så lenge den består - Å fjerne dokumentavgiften