En fornuftig og kunnskapsbasert behandling av finansnæringen

Oppdatert: 4. okt. 2018

Uttalelse vedtatt av Sentralstyret 01.05.16 - utgått


Finanskrisen i 2008 viste at intet tre kan vokse inn i himmelen, og at konsekvensene av at finansinstitusjoner og andre tar avgjørelser basert på for optimistiske antagelser om fremtiden kan bli katastrofale. Blant årsakene til at krisen ble så omfattende var det at mange europeiske og amerikanske banker var alvorlig underkapitaliserte, altså at de finansierte virksomheten med kortsiktige innlån fremfor langsiktig kapital, en av de mest fremtredende. At norske banker på samme tid hadde en relativt god kapitaldekning var på sin side en viktig grunn til at det ikke gikk like ille i Norge som i mange andre land.


Selv om kapitaldekningen i norske banker var relativt god, var den langt fra god nok, og det har siden krisen blitt gjort grep for å styrke den, i tråd med hva den faglige konsensusen. Skal vi unngå tilsvarende kriser i fremtiden må vi sikre at vi har banker som kan yte finansiering til husholdninger og næringsliv i både gode og dårlige tider, og slik underbygge en stabil økonomisk utvikling.


Unge Venstre mener derfor at utformingen av og nivået på institusjonenes kapitalkrav, og andre reguleringer av norsk finansnæring, må basere seg på faglige råd.  Å lempe på kravene for dem som står ansvarlig for at vi skal ha et velfungerende finanssystem kan ikke være en snarvei for å oppnå andre politiske mål. Det skal heller ikke være et selvstendig mål å tilpasse reguleringene av norsk finansnæring til reguleringene i andre land. Reguleringen av enkeltnæringer skal utformes til det beste for det norske samfunn, ikke for næringen selv.


Det er også viktig at finansnæringer, som alle andre næringer, betaler sin rettferdige andel til fellesskapet. Dagens merverdiavgiftsunntak for bransjen fører til skjevheter i skattesystemet, som at finansielle tjenester for husholdningene ikke skattlegges på lik linje med andre varer og tjenester og at det oppstår insentiver til egenproduksjon. En merverdiavgift på finansielle tjenester vil gi bedre utnyttelse av ressursene i økonomien, samtidig som den vil kunne være med å finansiere brede skatteletter. Unge Venstre mener derfor det er på tide å ilegge finansielle tjenester merverdiavgift.


Unge Venstre mener derfor at: - Reguleringen av norsk finansnæring, derunder utformingen av kapitalkravene, skal være basert på uavhengige, faglige råd - Fastsettelsen av den motsykliske kapitalbuffer skal overlates til Norges Bank og/eller Finanstilsynet - Det må utredes hvilke andre deler av norsk finansregulering som også bør overlates til uavhengige instanser, slik pengepolitikken er i dag - Det må innføres merverdiavgift på finansielle tjenester og avgift på margininntekter