En frihetsreform for elever og lærlinger

Uttalelse vedtatt av sentralstyret 22.02.2020


Utdanningsminister Trine Skei Grande skal denne våren dra på turne for å snakke med elever, lærlinger og lærere. Turneen skal munne ut i en reform for den videregående skolen. Unge Venstre håper reformen vil gi mer frihet i skolen.


En av de store utfordringene i den videregående skolen er antall elever som ikke fullfører og består. Av de som startet på vgs i 2013 fullførte bare tre av fire elever innen fem år. For yrkesfag var tallet 62%. Dette er en utfordring som Unge Venstre forventer at kunnskapsministeren jobber mye med.


En mer tilrettelagt skolehverdag bidrar til læring og motivasjon. Når elevene får lære om det de selv er interessert i, vil flere kunne oppleve gleden ved læring.


Trine har derfor rett, det er på tide med en frihetsreform i den videregående opplæringen. Frihetsreformen bør ha som mål at elevene får mer frihet i skolehverdagen. Vi må gå bort fra balansen mellom Høyre sin testskole og Arbeiderpartiet sin A4-skole. Venstres frihetsskole skal løfte alle elever og sørge for at alle fullfører og består. Dette gjøres best ved at skolehverdagen er tilpasset hver enkelt elev. Tilpasset opplæring må ikke bare være noe alle har rett på, på papiret, men noe som faktisk foregår i alle klasserom.


Elever og lærlinger bør gis langt større mulighet til å bestemme over innholdet i utdanningen sin. På studieforberedende bør det innføres en studiepoengsmodell. De eneste obligatoriske fagene bør være basisfagene norsk, matte og engelsk, og utover basisfagene bør elevene få bestemme helt og holdent over egen timeplan alle tre årene.


Over for mange år har yrkesfagene blitt nedprioritert. Dette er noe dagens regjering har gjort noe med, og vi kan se noen resultater allerede: to år på rad er det like mange søkere til yrkesfag som til studieforberedende. Unge Venstre mener at frihetsreformen må gjøre at lærlinger får mer praktisk rettet og arbeidslivsrelevant undervisning.


Unge Venstre har høye forventninger til frihetsreformen. Noen av våre krav til frihetsreformen er:

  • at det innføres en studiepoengsmodell for studieforberedende

  • at det blir mulig å fullføre videregående på 2, 3 og 4 år

  • nasjonalt fritt skolevalg

  • at fraværsgrensa fjernes

  • at antall fellesfag reduseres

  • at det blir mulig å velge flere programfag

  • at det legges til rette for fleksitid for elevene

  • at regjeringen fjerner eksamen i VG1 og utreder alternativer til dagens eksamensordning