En langsiktig plan for krisen i Syria

Utgått - vedtatt på Unge Venstres 76. Landsmøte 24.10.15Verden står i dag ovenfor en ekstraordinær flyktningsituasjon. Ifølge de nyeste tallene fra FNs høykommissær for flyktninger har 11,6 millioner mennesker blitt drevet på flukt som følge av krigen i Syria. Disse tallene er nå ti måneder gamle, og det er rimelig å anta at antallet har steget ytterligere. I løpet av årets syv første måneder har nærmere 340 000 flyktninger kommet til EU. Et flertall av disse har krysset Middelhavet, og så langt er over 2760 bekreftet omkommet i forsøket.


Samtidig opplever vi en alvorlig situasjon i Norge. Et stort antall mennesker i nød søker asyl i Norge hver eneste uke, en situasjon det norske mottakssystemet ikke har vært tilstrekkelig forberedt på. De seneste anslagene tilsier at det er 127.500 mennesker som vil få opphold i Norge med utgangspunkt i dem som kommer til Norge i årene 2015, 2016 og 2017.


Dette byr på store utfordringer. Unge Venstre mener at Norge i møte med flyktningstrømmen både må vise hjerterom og være villig til å ta tøffe valg. Vi skal ta imot de asylsøkerne som kommer til Norge, dem som omfordeles gjennom EU og de kvoteflyktningene det allerede er vedtatt i Stortinget. Samtidig er vi nødt til å øke bevilgningene til nødhjelp i nærområdene og opprettholde den vanlige kvoten for andre flyktninger.


For å få dette til må det gjøres betydelige grep i måten vi tar imot flyktninger på. Unge Venstre mener at for å få fart på bosettingen av flyktningene må kommunene kunne pålegges å ta imot og bosette et visst antall og en viss sammensetning av flyktninger. Det er for eksempel et stort problem at for få kommuner vil ta imot enslige mindreårige asylsøkere. Flyktningene må også, innenfor gitte rammer, få muligheten til å skaffe seg et bosted på egenhånd. Et forsøk med selvbosetting har vært en svært stor suksess i Bergen, og det er grunn til å tro at å forsøke dette i hele landet vil ha store positive effekter for hvor mange vi er i stand til å ta imot på en god måte.


Flyktningene må også komme seg i arbeid raskest mulig. Derfor bør de få arbeidstillatelse fra dag én. Å ha en jobb å gå til er blant de viktigste tiltakene for god integreringen, og jo raskere en får mulighet til å arbeide etter ankomst, jo større er mulighetene for at en blir i jobb. I tillegg til disse grepene bør det også gjøres en dyptgående evaluering av hvordan vi tar imot flyktninger, og hvordan vi kan gjøre dette på en bedre og billigere måte. Sivilsamfunnet spiller også en avgjørende rolle i både den kortsiktige og langvarige integreringen. I dag er integreringen i Norge god, samtidig som det er rom for kostnadseffektivisering ved å for eksempel innføre en rådgivingstjeneste for kommunene, slik at vi får en mer effektiv og lønnsom bosetting.


Den europeiske Dublin-avtalen skaper en dårlig fordeling av asylsøkere som kommer til Europa. Derfor ønsker Unge Venstre å reformere søknadsprosessen gjennom et felles europeisk system der man søker om asyl til alle Dublin-land sett under ett, slik at de med innvilget opphold blir tildelt et land etter en fordelingsnøkkel basert på innbyggertall, brutto nasjonalinntekt og human development index (HDI)-score. Slik kan EU og resten av Europa fordele flyktninger mer rettferdig enn slik ordningene er i dag.


Unge Venstre er også opptatt av at vi ikke glemmer situasjonen i Syria og nærområdene. FNs høykommissær for flyktninger har uttalt at de mangler 23 milliarder kroner for å nå sine økonomiske behov for hjelp i nærområdene, et beløp som bare vil stige med tiden. Unge Venstre håper at den internasjonale giverkonferansen Regjeringen har tatt initiativ til vil føre til at innsatsen i nærområdene fullfinansieres, og mener at Norge i den forbindelse bør være villig til å gi tre milliarder kroner. Disse skal ikke tas fra det ordinære bistandsbudsjettet, men at det hentes ut fra andre budsjettposter.


Unge Venstre mener FN må prioritere støtte til infrastruktur og gjenoppbygging av sivilsamfunn, helse- og utdanningsinstitusjoner, samt tiltak for å inkludere kvinner og minoriteter i beslutningsprosesser


Unge Venstre vil: • At Norge skal ta imot alle som kommer til Norge og har rett på asyl • At Norge deltar i EUs omfordeling av flyktninger • Ta imot de 8000 kvoteflyktningene fra Syria som Stortinget har vedtatt, og øke antall i takt med hva FNs høykommissær for flyktninger ber oss ta imot. • Ta imot 1125 kvoteflyktninger, i tråd med Norges tidligere innsats • Ha en fullstendig gjennomgang av integreringsprosessen og hvordan den kan gjøres smartere og billigere • At kommuner skal kunne pålegges å ta imot flyktninger • La flyktninger finne bosted selv, innenfor gitte rammer • Gi asylsøkere arbeidstillatelse under behandlingen av asylsøknaden • Det skal bevilges tre milliarder over bistandsbudsjettet til det humanitære arbeidet i Syria og nærområdene, for å oppfylle høykommissærens behov • At disse tre milliardene skal komme i tillegg til det ordinære bistandsbudsjettet og dekkes gjennom besparelser i andre poster • At landene i Dublin-avtalen skal lage en felles søknadsprosess for asylsøkere som kommer til Europa, hvor asylanter blir fordelt i europeiske land etter innbyggertall, brutto nasjonalinntekt og HDI-score