En liberal og fremtidsrettet bio- og genteknologilovgivning

Oppdatert: 8. april 2019

Vedtatt i landsstyret 17.12.17


Raskt voksende kunnskap og muligheter stiller nærmest fortløpende samfunnet overfor nye og vanskelige etiske valg. Medisinsk forskning og fremskritt gir oss stadig nye behandlingsmuligheter. Unge Venstre vil gi mennesket stor bioteknologisk frihet.


Unge Venstre mener at flere sider ved dagens praksis i abortnemndene er uheldige. Det er for eksempel store ulikheter mellom nemndene, vurderingstemaene er i stor grad subjektive, og verken vurderingene eller begrunnelsene er etterprøvbare fordi ingen har innsyn i nemndenes arbeid. Dette gjør at vedtakene kan oppleves som uforutsigbare, noe som kan svekke den abortsøkendes rettssikkerhet. Videre mener Unge Venstre det er problematisk at det stilles krav om søknad og begrunnelse for abort etter uke 12, og ønsker å utvide retten til fri abort til uke 18. Unge Venstre vil prioritere veiledning og bedre tilgjengelighet til pre- vensjon for å redusere antallet uønskede svangerskap.


Spørsmål om liv og død berører noe av det innerste i menneskene. Derfor er det den enkelte borger som i stor grad selv må velge sin retning, så lenge det ikke går på bekostning av andres liv og velferd. Et mangfoldig samfunn må derfor gi den enkelte størst mulig frihet innenfor en ramme fastsatt av samfunnet.


Unge Venstre:

  • Vil revidere regelverket for GMO, og innføre meldeplikt for endringer som kan oppstå naturlig og forenklede krav til konsekvensutredning for endringer innen samme art.

  • Vil tillate assistert befruktning for enslige.

  • Mener personer som bidrar til sæd- eller eggdonasjon må oppgi sin identitet.

  • Vil tillate embryodonasjon.

  • Vil legge til rette for at preimplantasjonsdiagnostikk kan tilbys i Norge.

  • Vil at blodprøver som for fremtiden blir tatt i nyfødtscreeningen bør kunne lagres inntil barnet fyller 16 år.

  • Vil gjennomgå abortnemndenes praksis for å sikre lik behandling.

  • Vil tillate fri abort frem til 18. uke. Etter 18. uke må det være tungtveiende grunner for å få mulighet til å få utført en senabort.