En mer rettferdig eksamensreform

Vedtatt på Akershus Unge Venstre sitt årsmøtet 31.01.2017


Eksamen er en vurderingsform som har stått urørt i flere tiår. Det har blitt gjort enkelte endringer i opptrekk og selve gjennomføringen, men kjernen har forblitt den samme. Eksamen skal være den endelige vurderingen i et fag og en mulighet for eleven til å vise sin fulle kompetanse. Utfordringen med dagens eksamensform er at den ikke oppfyller disse kravene. Under dagens opplegg kan en elev maksimalt få eksamen i 6 av 17 fag. Dette gjør at 6 eksamensdager får uforholdsmessig stor innflytelse på vitnemålet, spesielt med tanke på hvor mye vurderingsgrunnlag som ligger bak standpunktkarakteren. Disse fem timene denne ene gangen i skoleåret burde ikke ha like mye vekt som de 190 dagene som ligger bak standpunktkarakteren. Derfor mener Akershus Unge Venstre at det er nødvendig med en reform av sluttvurderingssystemet i norsk videregående skole. Samtidig ser ikke Akershus Unge Venstre bort fra at eksamen, slik den fungerer i dag, kan være god trening i enkelte studiespesialiserende fag, da man kan møte lignende situasjoner i studiesammenheng.


Løsningen behøver ikke å være komplisert. Ved å forandre systemet slik at man har eksamen i alle avgangsfag kan elevene bedre være forberedt på å komme opp. I tillegg anses det ønskelig å fjerne eksamen som egen karakter på vitnemålet, og heller la den telle omtrent like mye som en heldagsprøve gjør i dag av standpunktkarakteren. En konsekvens av dette vil være at behovet for å ha heldagsprøver i tillegg til eksamen faller bort. Dette blir en fjerning av dagens dobbelttesting med heldagsprøve og eksamen påfølgende hverandre, noe som frigir mer tid til læring og undervisning. Videre blir systemet mer rettferdig, da man eliminerer flaks-komponenten i opptrekket til eksamen. Karakteren fra denne vurderingen skal tillegges samme vekt som dagens heldagsprøver, og skal brukes til å justere karakteren til et riktigere nivå. Det blir, som i dag, faglærer som til slutt setter den endelige standpunktkarakteren, slik at den representerer helheten i elevens kunnskap og eliminerer muligheten for at en enkeltstående dårlig prøve skal ødelegge karakteren på kortet. Resultatet av alt dette er en mer rettferdig og representativ, og mindre tidkrevende vurderingsform som alle tjener på. Dagens eksamensform er også utdatert. Internett har kommet for å bli, og har endret hvordan arbeidslivet i det moderne samfunnet fungerer. For å reflektere det ønsker Akershus Unge Venstre at hjemmeeksamen skal bli hovedregel heller enn unntaket, der det kun er fag med særlig behov for oppsyn som beholder dagens eksamensform.


Akershus Unge Venstre vil:

  • Ha en eksamensreform i norsk ungdomsskole og videregående skole

  • Forandre eksamen slik at den i større grad ligner en heldagsprøve med ekstern vurdering i alle fag

  • Vil la faglærer i noe grad bruke faglig skjønn når denne karakteren trekkes inn i standpunktskarakteren

  • Gjøre hjemmeeksamen som hovedregel for utførelse av eksamen