Et parlamentarisk EU

Uttalelser - vedtatt av sentralstyret 25. mars 2017


Foto: Descrier

EU har gjennom flere tiår utviklet seg til å bli en av de mest sentrale arenaene for europeisk politikk. Innflytelsen fra EU påvirker politikken i samtlige medlemsstater og EØS-land, men måten unionen drives på i dag er ikke tilstrekkelig demokratisk. Unge Venstre mener derfor at det er på tide at EU reformeres og utvikler seg til å bli mer demokratisk.


Politikken vedtatt av den europeiske unionen i dag, spiller en større rolle for enkeltpersonens hverdag enn tidligere. Med denne økte innflytelsen, følger også et økt ansvar overfor folket i unionen. Flere føler i dag at EUs aktuelle politikk er delvis distansert fra hva flertallet av befolkningen mener, og at dette bidrar til den lave valgdeltagelsen til Europaparlamentet.


Slik EUs institusjonelle struktur står i dag, er det i hovedsak kommisjonen, parlamentet, ministerrådet og det europeiske råd som utformer og vedtar ny politikk for unionens medlemsstater. Europaparlamentet er unionens folkevalgte organ og har slik det er i dag lovgivende makt, men ikke utøvende. Denne makten forbeholdes kommisjonen, hvor representantene blir utpekt fra hvert medlemsland. Kommisjonen setter den politiske dagsorden og bestemmer hvilke saker som behandles i parlamentet. Unge Venstre anser dette som problematisk for demokratiet unionen skal tuftes på.


Dagens institusjonelle struktur gjør det vanskelig for folket å få sine viktigste saker fremmet i parlamentet, ettersom kommisjonen står med eneretten for nye forslag. Unge Venstre mener at dette vil bli betraktelig forbedret dersom kommisjonen ble valgt av europaparlamentet heller enn det europeiske råd. Videre at det europeiske råd beholder retten til å foreslå kandidater til stillingene som kommissærer. Slik vil kommissærene måtte stå til større ansvar overfor EU borgere, og deres valgte representanter.


Unge Venstre ser på et europeisk samarbeid som avgjørende for å oppnå internasjonale politiske målsetninger og for å løse større internasjonale utfordringer. Likevel er det essensielt at unionen reformeres slik at den blir mer demokratisk og dermed vil beholde den brede støtten blant medlemslandene.