Følg barnekonvensjonen, beskytt barn i israelske fengsler

Utgått - vedtatt av landsstyret 2. oktober 2016


På den okkuperte Vestbredden er i dag arrestasjonen av palestinske barn overdreven og altfor vanlig. Ifølge barnekonvensjonen skal barn kun fengsles som en siste utvei etter svært alvorlige forbrytelser. I følge høykommissæren for menneskerettigheters barnekomité, brøt Israel dette nærmest systematisk under den forrige rapporteringssyklusen. Blant de vanligste tiltalene og domfellelsene var lovbrudd som kasting av stein på biler, soldater, bosettere og separasjonsmuren.


Fengsling av barn skal ifølge barnekonvensjonen virke rehabiliterende for barnet. Mens israelske barn ofte får alternative soningsforhold og rehabilitering som en del av soningen, møter de palestinske barna soning i fengsel hvor de ofte ikke har tilgang på noe så banalt som dagslys. De har heller ikke tilbud om undervisning eller andre rehabiliterende tiltak mens de er fengslet. Israel har ratifisert FNs barnekonvensjon, og Unge Venstre mener at de må rette seg etter denne.

De arresterte barna blir i dag i stor grad utsatt for ulovlige avhør som også er i strid med barnekonvensjonen. Kravet til advokatbistand oppfylles ikke, og barnas rett på støtte fra foreldre blir undergravet. Ofte er ikke foreldrene engang klar over hvor barna deres befinner seg under arrest. Unge Venstre mener brudd på barnas rett til advokatbistand representerer et grovt inngrep i deres rettssikkerhet, og at Israel må iverksette umiddelbare tiltak for å sikre barnas rett til advokatbistand og støtte fra foreldre.


Disse bruddene på barnekonvensjonen er en følge avden pågående Israel/Palestina-konflikten. Israelske og palestinske myndigheter bør derfor gjenåpne forhandlinger for en to-statsløsning. Uten en avklaring av grensene og inndeling i to stater vil konflikten, og også fengsling av barn, sannsynligvis fortsette i svært lang tid. Unge Venstre mener at Israel, som den statlig sterkeste parten, har et ansvar for å tilrettelegge for disse forhandlingene. Dette blant annet gjennom å starte en gradvis, men utstrakt tvangsflytting av bosettere, samt gjennom fjerningen av de ulovlige bosetningene. Unge Venstre mener at israelske og palestinske myndigheter for framtidige generasjoners skyld må gå aktivt inn for en permanent fred og deling av territorium i området.


Military Court Watch er en NGO som jobber spesifikt med å dokumentere etterfølgelsen av barnekonvensjonen i saker knyttet til palestinske barn. Organisasjonen jobber etter målene satt ned av sitt rådgivende styre bestående av palestinske, israelske og internasjonale jurister. Organisasjonen har fremmet seks oppfordringer til israelske myndigheter.


Kravene er at barn skal arresteres på dagtid i nesten alle tilfeller, at barn og foreldre skal få rettighetene framsatt skriftlig på arabisk, at barnene får konsultere med en advokat de velger med verge, at et myndig familiemedlem skal være tilstede under alle avhør og at alle avhør skal tas opp på film og lydspor, samt at dette skal gjøres tilgjengelig for forsvarsadvokatene før den første høring foran en dommer. Unge Venstre støtter oppfordringen til Military Court Watch og oppfordrer Israel til å etterfølge kravene de har fremmet.


Unge Venstre mener:

  • at Israel må rette seg etter FNs barnekonvensjon

  • at Israel i særdeleshet må iverksette umiddelbare tiltak for å sikre barnas rett til advokatbistand og støtte fra foreldre