Fredsmisjon, ikke koalisjon

Uttalelse vedtatt av sentralstyret 02.08.19

Det maktpolitiske spillet mellom Iran og USA koker for tiden med omtrent samme temperatur som den norske sommeren. Unge Venstre vil bidra til å senke konfliktnivået, og mener at Norge verken bør delta i eller støtte en militær operasjon ledet av USA i Iran.


Konflikten mellom Iran og USA bunner for det meste i håndteringen av Iran-avtalen, som begrenser Irans atomprogram i bytte mot opphevelse av økonomiske sanksjoner. Donald Trumps avgjørelse om å trekke USA fra denne avtalen har ført til en viss eskalering i forholdet mellom Iran og Vesten. Særlig har vi de siste månedene sett små og større hendelser fra begge parter: en nedskutt drone og flere arresterte oljetankere.


Ansvaret for den gradvise eskaleringen av denne konflikten hviler på både USA og Iran. Dersom resultatet skulle bli en militær intervensjon på USAs initiativ bør Norge holde seg utenfor.


Selv om vi har stor interesse av et godt forhold til USA og de sikkerhetspolitiske fordelene i NATO, bør det alltid gå en grense. Å ta i bruk norske styrker i utlandet med verken FN-mandat eller reell forankring i NATO burde alltid ha svært høy terskel.


Selv om Norge har en interesse av å sikre fri ferdsel på verdenshavene, også utenfor Iran, har Norge en enda større humanitær interesse i å forebygge krig. Først med den nødvendige forankringen, i form av f.eks. et FN-mandat, vil det være naturlig at Norge oppfyller sine forpliktelser overfor FN.


Rundt midten av juli antydet også EU-ledere begynnelsen på et nytt maritimt sikkerhetsinitiativ for å svare på konflikten i havet ved Iran, i kontrast til USAs tilsvarende “Operation Sentinel”. Dersom dette initiativet viser en reell vilje og evne til å roe konflikten og bevare fred, bør Norge i denne konflikten heller vende seg mot EU enn USA.


Unge Venstre ønsker å fortsatt vektlegge Norges rolle som fredsmegler og diplomat i regionale og internasjonale konflikter. For å gjøre dette er det viktig å ikke trekke forhastede konklusjoner eller intervenere militært over en lav sko. Norges rolle i konflikten mellom Iran og USA burde være, som i de fleste lignende tilfeller, å tilrettelegge for løsningsorientert dialog.


Unge Venstre:

  • Mener Norge ikke bør bidra militært til konflikten mellom USA og Iran uten et anerkjent mandat fra verken FN eller NATO.

  • Ser positivt på at EU tar lederskap for å sikre frie verdenshav også utenfor Iran.

  • Mener Norge kan slutte seg til EUs initiativ dersom det klart bidrar til fred og stabilitet.