Fremtidsrettet handel med forsvarsmateriell

Oppdatert: 5. okt. 2018

Utgått


Norge er en betydelig aktør innen både produksjon og eksport av forsvarsmateriell. Bare i 2012 eksporterte Norge materiell for en verdi rett i underkant av 4,6 milliarder kroner. Dette kommer ikke uten kontroverser, og det er flere eksempler på eksport til autoritære regimer som Kuwait, Saudi Arabia og Oman. Slik eksport må stanses umiddelbart.


En av grunnene til at flere land som vi ellers regner som autoritære regimer blir godkjent som mottakere er fordi det eksisterer et kunstig skille mellom eksport av A-materiell og B-materiell. Begge typer materiell bidrar i like stor grad til den totale forsvarsevnen hos mottakeren. Av den grunn bør materielltypene sidestilles. Dette vil medføre en strengere oppfølging av B-materiellet, som vil sikre bedre kontroll på hvor og hvordan norskprodusert forsvarsmateriell nyttes.


Et av problemene med eksporten er at det i flere tilfeller ikke er mulig å kontrollere hvordan materiellet nyttes videre. Det er eksempler på at norskprodusert materiell er blitt videresolgt til parter som vi i utgangspunktet ikke ville eksportert til. For å forhindre dette bør det kreves eksportgaranti fra landene vi eksporterer forsvarsmateriell til, for å sikre at materiell blir i allierte kretser.


Et grunnleggende prinsipp i eksporten av forsvarsmateriell må være åpenhet. Spesielt bør grunnlag for både avslag og tilslag på lisenssøknader offentliggjøres. Dette er avgjørende for nivået av den politiske evne til å styre dette saksfeltet. De strenge krav som i dag stilles for å få eksportlisens må opprettholdes. Praksisen med å konsultere Stortinget om eksportkontrollsaker av særlig utenrikspolitisk eller prinsipiell betydning bør videreføres og brukes i større grad. Der hvor det er spørsmål om nye mottakere av materiell i en lisenssøknad, eller det er søkt om nytt type militært utstyr til tidligere klarerte mottakere, eller vesentlige politiske endringer har forekommet hos en tidligere godkjent mottaker, bør det gjøres en politisk vurdering av et eget utvalg i Stortinget.


Unge Venstre mener at:

- vi bør tilstrebe mer åpenhet rundt produksjon og eksport av norsk forsvarsmateriell - all eksport av forsvarsmateriell til autoritære regimer må stanses - kravene til eksport av A- og B-materiell skal likestilles16 - det bør foreligge eksportgarantier fra alle land vi eksporterer forsvarsmateriell til - et eget utvalg i Stortinget skal gjøre politiske vurderinger av lisenssøknader som innebærer nye mottakere av forsvarsmateriell