Ja til en mer effektiv skatteoppkreving

Oppdatert: 4. okt. 2018

Uttalelse vedtatt på landsstyremøte 27. juli 2015 - utgått


I forbindelse med revidering av nasjonalt statsbudsjett la regjeringen frem forslaget om å overføre skatteoppkrevingen fra de kommunale skatteoppkreverne til Skatteetaten. Formålet med omorganiseringen er bl.a. å styrke kampen mot svart økonomi, styrke rettssikkerheten og likebehandling og mer effektiv ressursbruk. Unge Venstre mener dette er en god og nødvendig reform som Venstre bør støtte.


Regjeringens forslag går ut på å flytte skatteinnkrevingen fra dagens 288 kommunale kontorer til Skatteetaten. Forslaget har blitt sendt tilbake til regjeringen fra Stortinget, men vil komme opp igjen til høsten.


Selv om de kommunale kontorene i dag tilsynelatende kan vise til gode innkrevingsresultater, skyldes dette i stor grad ordningen med forskuddstrekk og Skatteetatens gode IT-system. Med en flytting av oppgaven forsvinner ikke disse løsningene, men kan utnyttes enda bedre enn i dag.


Et annet problem med dagens skatteinnkrevingssystem er smutthullene for svart økonomi og arbeidslivskriminalitet. Når en etat kontrollerer arbeidsgiveravgiften og en annen etat skatt og Mva. blir ikke de gjennomgående feilene fra svarte bedrifter oppdaget.


En av innvendingene mot overføringen er at dette må ses i sammenheng med den kommende kommune- og regionreformen. Kommunereformen skal heldigvis bygge på helt andre hensyn enn de skattefaglige. Skatteoppkreving er ikke en naturlig kommunal oppgave – og kommer ikke til å være det når vi får større kommuner. Skatteoppkreving er preget av stram regulering, liten grad av skjønn og et sterkt behov for likhet på tvers av kommunegrensene. Riksrevisjonen har påpekt at folk forskjellsbehandles avhengig av hvilken kommune de bor i. Ved å overføre skatteoppkrevingen til Skatteetaten får man større og mer kompetente fagmiljø som vil legge til rette for større grad av likebehandling, uavhengig av hvilken kommune man bor i.


I tillegg til at en omorganisering vil styrke kampen mot svart økonomi og styrke rettssikkerheten og likebehandling vil det føre til mer effektiv ressursbruk. Den samlete årlige innsparingen vil være på 370 millioner kroner. Dette er penger som kan brukes på velferdstjenester, mer kollektivtrafikk, utdanning og forskning osv., i stedet for flere skattebyråkrater.


Fornying og effektivisering av offentlig sektor er avgjørende for å kunne bevare og videreutvikle de velferdsordningene vi har i dag, og det vil bli nødvendig med kutt for å kunne sikre velferdsstatens bærekraft. Manglende prioriteringer og vilje til fornyelse gjør at de fremtidige utfordringene blir større enn det som er nødvendig. Da kan vi ikke skjerme organiseringen av skatteoppkrevingen som i prinsippet er lik i dag som den var i 1957.


Unge Venstre mener at dette er en nødvendig reform, og at Venstre må være med på å sikre flertall for regjeringens forslag om å overføre skatteoppkrevingen fra de kommunale skatteoppkreverne til Skatteetaten når saken kommer tilbake til Stortinget.