Kjøtt må dyrkes i laboratorier

Vedtatt fråsegn på Hordaland Unge Venstre sitt årsmøte 13 januar 2018


Verdens befolkning og behov for mat øker raskt. Samtidig er utviklingen av antibiotikaresistens et økende problem, som i sin tur kan føre til flere helsekomplikasjoner og høyere dødelighet i forbindelse med infeksjoner. Dessuten må verden gjennomføre betydelige kutt i klimagassutslippene de neste årene for å unngå enda mer katastrofale klimaendringer enn vi allerede ligger an til å få, samt redusere menneskelig skade på naturen, som truer det biologiske mangfoldet. Disse utfordringene og alvoret deres anerkjennes blant annet av FNs bærekraftsmål.


Løsninger som fungerer, spiller på lag med økonomisk vekst og teknologiske innovasjoner. En slik innovasjon er kjøtt som dyrkes i laboratorier. Den første labdyrkede hamburgeren ble spist i London allerede i 2013. Aktører i USA og Nederland mener at labdyrkede kjøttprodukter kan komme på markedet i løpet av få år. Det medfører potensielt store fordeler i forhold til konvensjonelt landbruk med tanke på klima, dyrevelferd, villmark, ressursbruk og helse:


- Langt mindre utslipp i forbindelse med produksjonen. - Langt mindre behov for jordbruksareal, vann og levende dyr. - Null behov for antibiotika og vekstfremmende hormoner. - Produktene kan produseres sunnere med tilsatt omega-3, aminosyrer og vitaminer. Nordmenns forbruk av storfekjøtt krever alene mer fulldyrket jordbruksareal enn det samlede forbruket av korn, frukt, grønnsaker og andre planteprodukter. En av de store samfunnsendringene de neste årene må bli at Norge og verden bytter ut forbruket sitt av konvensjonelle kjøttprodukter med labdyrkede kjøttprodukter, at landbruksarealer brukes til å dyrke planter som menneskeføde istedenfor som fôr til husdyr, samt at areal til villmark og biologisk mangfold prioriteres i større grad.


På veien mot en sunn, grønn og bærekraftig kjøttproduksjon, vil det være sentralt å legge til rette for at labdyrkede kjøttprodukter kan komme på markedet så raskt og smertefritt som mulig, at labdyrket kjøtt kan produseres effektivt og i stor skala, samt at forbrukerne velger disse produktene på bekostning av konvensjonelle produkter.

Derfor vil Hordaland Unge Venstre:

- Innføre redusert importtoll på labdyrket kjøtt. - Subsidiere labdyrket kjøtt. - Gradvis redusere subsidiene til konvensjonell kjøttproduksjon. - Flytte midler som Omsetningsrådet i dag fordeler til informasjons- og reklamevirksomhet for konvensjonelle kjøttprodukter til slik virksomhet for labdyrkede kjøttprodukter. - At konvensjonelt kjøtt på sikt kun skal være et biprodukt i forbindelse med produksjonen av andre næringsmidler som ikke kan produseres uten levende husdyr, som egg og melk.