Klimadugnaden krever europeisk kraftsamarbeid: - Norge må si ja til EUS tredje energipakke

Vedtatt av landsstyret 18.03.2018

EUs tredje energipakke ble vedtatt i EU i 2009. Målet med den tredje energipakken er å gjøre energimarkedet i Europa så effektivt som mulig og å skape et indremarked for handel av gass og strøm. I stor grad så prøver EU bare å kopiere måten vi i Norden handler kraft med hverandre. Som en del av den tredje energipakken så finner vi ACER. ACER er mye omtalt for tiden og i veldig stor grad misforstått. Oversatt til norsk står ACER for “byrådet for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter”. ACER er i stor grad en europeisk versjon av NVE


22. mars 2018 skal Stortinget ta stilling til EUs tredje energipakke og om denne skal implementeres i EØS-avtalen. Energipakken stiller krav til etablering av nasjonal reguleringsmyndighet og et effektiv skille mellom overføring av elektrisitet, produksjon og omsetning. Den gir også land plass i ACER*. Norge vil få flere fordeler av å implementere energipakken og en gylden mulighet til å påvirke energimarkedet i en klimavennlig retning. I dag produseres det stadig mer væravhengig fornybar energi i Europa. Med et mer deregulert marked vil man mer effektivt sørge for kraft basert på fornybar energi i Norge.


Energimarkedspakken til EU er helt essensiell for å nå klima- og forsyningsmål på en effektiv måte, hindre monopoldannelse, øke forbrukerhensynet i energimarkedet samt styrke samarbeid mellom land om sentralnett og kraftmarkeder. Klimautfordringen er ikke lokal og må derfor løses på tvers av landegrenser. Det foregår nå en stor utbygging av solenergi og vindkraft i Europa, men kullkraftverk er likevel langt mer forutsigbart. Med vannmagasinene og vannkraftturbinene kan Norge balansere fornybarsatsingen i Europa. Dersom Norge fraskriver seg det vil det være langt høyere utslipp i kraftsektoren. Som en viktig aktør i energimarkedet er det uansvarlig av Norge å ikke ta inn direktivet. Norge har signert Parisavtalen og bør gjøre sitt ytterste for å være på banen. Det vil Norge gjøre ved å si ja til å harmonisere EØS-regelverket med EU sitt. Energimarkedspakken vil gi store fordeler for regulering og oppfølging av energimarkedet. Norge har historisk vært et foregangsland på fornybar kraftproduksjon som det første landet i Norden på å deregulere energimarkedet. Dette har bidratt til lavere og mer stabile strømpriser i tillegg til å gjøre Norge mindre sårbart for kulde og nedbør.


Mange mistolker EUs tredje energipakke som en frarøving av Norges suverenitet. Det er viktig å understreke at avtalen ikke tar vekk norsk selvråderett på noen som helst måte annet enn å stille krav som Norge allerede er enige i. Å støtte innholdet i energipakken, men likevel ikke ønske å ha det i sitt eget regelverk vil være paradoksalt. Det er heller ikke snakk om særlig radikale endringer fra forrige energipakke annet enn høyere grad av markedsregulering og tettere samarbeid. Om man skal løse framtidens energibehov er tettere samarbeid helt essensielt. Norge vil også risikere å bli straffet i eksportindustrien om ikke Norge blir med i ACER-samarbeidet. Både Industri Norge og NHO fraråder Stortinget sterkt til å si nei til samarbeidet.


Til nå har debatten om energipakken vært alt for preget av usanne påstander som er destruktive for Norges oppfølging av Parisavtalen. Stortingspartiene har et ansvar for å følge opp denne utviklingen og for at Norge bidrar i klimadugnaden. Det nye EU-direktivet er noe Norge må forholde seg til uansett, men Stortinget avgjør om Norge fortsatt skal kunne dra god nytte av energisamarbeidet. Om Norge både skal ta ansvar for klima og egen kraftnæring er det nødvendig at Stortinget sier ja til EUs tredje energipakke.


Unge Venstre:

- Mener at Stortinget skal gå inn for å implementere EUs tredje energipakke i EØS-avtalen

- Vil innføre en nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitet og gass.

- Mener at Norge bør ta et mer aktivt ansvar for bærekraft gjennom møterett i ACER.

*ACER = Agency for the Cooperation of Energy Regulators