La COP21 bli et historisk vendepunkt!

Oppdatert: 13. nov. 2019

Utgått - vedtatt på Unge Venstres 76. Landsmøte 24.10.15Liberalismen bygger på at alle skal ha rett til å leve så fritt som mulig, så lenge en persons handlinger ikke går utover en annens frihet. Dette gjelder også for kommende generasjoner. Derfor er det viktig for Unge Venstre at vi som lever i dag også bidrar til at livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner ivaretas. Unge Venstre vil bevare naturen, det biologiske mangfoldet og klimaet vi har i dag, slik at kommende generasjoner skal ha like muligheter som oss.


Klimaforhandlingene i Paris (COP21) er en gylden mulighet til å endre kurs slik at kommende generasjoner overtar en bærekraftig verden. Fra 30. november til 11. desember samles verdens land for å bli enige om en klimaavtale. Alle land melder inn nasjonale mål (INDCs), i forkant av forhandlingene. Norge rapporterte inn kutt på 40% innen 2030, gjennom å binde seg til EUs rammeverk. INDC-ene viser hva hvert enkelt land ønsker å bidra med inn i en ny avtale.


Det store problemet er likevel at avtalen ikke vil bli ambisiøs nok til å holde den globale temperaturstigningen under to grader. Da denne uttalelsen ble skrevet, var summen av de innrapporterte nasjonale målene nok til å begrense den globale oppvarmingen til ca. 3,5 grader. Det er bedre enn utgangspunktet, men en endring på ca. 3,5 grader vil likevel føre til dramatiske konsekvenser for enorme grupper mennesker. Klimaavtalen i Paris må derfor ikke bli en hvilepute, men heller et vendepunkt for økt handling og en hjørnestein for videre forhandlinger. Vi mener Norge bør ta sin del av det historiske ansvaret. Dette innebærer å øke ambisjonsnivået til minst 50% kutt innen 2030, være en pådriver for det samme i EU og i tillegg ta initiativ til nye og mer ambisiøse avtaler i fremtiden.


De som rammes hardest av klimaendringer er ofte de fattige. De som allerede har det vanskeligst, må dermed betale den dyreste prisen for verdens utslipp. Unge Venstre vil øke Norges bidrag til det grønne klimafondet (GCF) for klimatilpasning og klimatiltak i utviklingsland, men også bidra med storstilt teknologisk støtte til å bygge ut fornybar energi i utviklingsland. Fornybar energi er i ferd med å utkonkurrere fossil energi på pris, og at flere land får muligheten til å produsere fornybar energi er ikke bare et viktig klimatiltak. Det bidrar også til mer rettferdig deling av energi.


Unge Venstre mener en global, differensiert, pris på karbon et av de aller viktigste tiltakene vi kan gjennomføre for store kutt i utslipp. En pris på karbon vil være et økonomisk incentiv for å velge miljøvennlige løsninger. COP21 bør være starten på det helt nødvendige arbeidet med å innføre en pris på karbon.


Unge Venstre vil:

• At Norge skal ta sin andel av det historiske ansvaret ved å øke ambisjonsnivået til 50 % kutt innenlands innen 2030 og at utslipp fra skog ikke skal innregnes • At Norge og EU skal være pådrivere for å oppskalere nåværende mål og bidrag. Paris-avtalen bør inneholde en mekanisme for evaluering og økning av forpliktelser • Øke Norges bidrag til det grønne klimafondet (GCF), og at Norge skal bistå u-land med å øke sine klimamålsetninger • At klimaforhandlingene i Paris skal legge grunnlaget for økt bruk av karbonpris og på sikt en global, differensiert, pris på karbon.