La regnskogene stå

Utgått uttalelse

Hvert år avskoges det regnskog tilsvarende halve Norges areal eller areal på størrelse med en fotballbane annenhvert sekund. Avskogingen medfører store klimagassutslipp, utryddelse av arter og ødeleggelse av livsgrunnlaget for urfolk. I dag er 50% av det opprinnelige regnskogarealet på jorda permanent borte, og utviklingen fortsetter i høyt tempo.


Jordas regnskoger er verdifulle av flere grunner. For det første, utgjør skogene karbonlagre fordi vegetasjonen binder store mengder karbondioksid (CO2). Når man brenner regnskog, for eksempel til fordel for palmeoljeplantasjer, frigjøres karbondioksiden fra disse lagrene. Derav medfører avskoging enorme klimagassutslipp. FNs klimapanel anslår at om lag 11% av de totale globale klimagassutslippene skyldes avskoging av tropiske skoger. Utslippene oppveies ikke av skogplanting.


I tillegg til å ha stor påvirkning på konsentrasjonen av klimagasser, er også regnskogene de mest artsrike landområdene på vår planet. Det anslås at mellom 50-80% av alle verdens arter eksisterer i disse områdene. Det biologiske mangfoldet har både egenverdi og nytteverdi i og med at mange tropiske arter kan blant annet brukes til utvikle medisiner. Mangfoldet blir imidlertid mindre og mindre for hver dag som går, og man regner med at flere titalls arter dør ut daglig.


Regnskogen er også hjemmene til unike urbefolkninger som har livnært seg av skogen i titusenvis av år. Ofte fører avskoging til at urbefolkninger mister jaktområder og at livsnødvendig dyreliv forsvinner.


Til tross for at avskoging av regnskog går hardt ut over klima, biologisk mangfold og urfolk kan man ikke slutte med det over natta. Mye av hogsten er ulovlig og er et uttrykk for dårlige økonomiske muligheter og kortsiktighet. Et alternativt levebrød må være tilstede for at avskogingen skal reduseres kraftig, og for at regnskoglandene klarer å omstille seg. Industrialiserte land bidra mer økonomisk med omstillingen og gi mulighet for økonomisk vekst uten avskoging av regnskog.


Unge Venstre vil:

- Opprettholde, utvide og styrke støtteordningen til land for å bremse avskoging av regnskog

- At Statens Pensjonfond Utland skal trekke seg ut av alle selskaper som direkte bidrar til avskoging av regnskog

- Innføre en merkeordning for produkter som inneholder palmeolje

- Vurdere tiltak for å motvirke at norske forlag produserer bøker for det norske markedet med regnskogtømmer