Legg ned fylkeskommunen

Uttalelse vedtatt av landsstyret 24.05.20
Det er et mål at makt skal ligge nærmest mulig folk. Det er nemlig helt vanlige folk som best kjenner utfordringene i sin egen hverdag og vet hvor skoen trykker. Derfor kjemper Unge Venstre for at folk har mest mulig valgfrihet og makt i egen hverdag. 


Det betyr at det ikke er staten som nødvendigvis må ta de fleste politiske avgjørelser som er viktig for folk. Desentralisering av makt og ressurser er bra, og det myndiggjør enkeltindividet. 


Fylkeskommunen har dessverre blitt et fordyrende og unødvendig hinder for maktspredning og lokal påvirkning. Norge trenger en reform som flytter betydelig makt fra stat og nærmere folk, og det oppnår man gjennom større og sterkere kommuner - ikke gjennom et overflødig mellomledd. 


Regionreformen hadde som mål å flytte makt fra staten og ned til nye og større fylkeskommuner. Det har ikke skjedd. Regionreformen har vært gjennomført til store protester, men har kun ført til kosmetiske endringer i offentlig forvaltning. 


Regjeringen har ikke klart å tilføre de nye regionene nok oppgaver til å rettferdiggjøre en kostbar, krevende og langvarig prosess. Fylkeskommunen kan derimot virke som et hinder for at kommuner skal tilføres flere oppgaver, og at man skal gjennomføre en ordentlig kommunereform som ruster Norge for fremtiden. 


Nylig ble både regionalisering av kulturmidler og en desentralisering av barnevernsoppgaver skrotet. Heller ikke valgkretsene ved stortingsvalg kommer til å endres med det første. 


Selv om fylkeskommunen har fått større ansvar for kulturminnevern, bredbåndsmidler og vegadministrasjon, rettferdiggjør det ikke et forvaltningsnivå som har liten legitimitet og kjennskap i befolkningen. 


Norge trenger store reformer i offentlig sektor for å møte fremtidige utfordringer. Et ledd i en slik reform må være å kutte ned deler av offentlig forvaltning som vi klarer oss uten. 


I dag er det en del kommuner er ikke store nok til å løse viktige oppgaver. Når rundt halvparten av kommunene teller under 5000 innbyggere, er det fortsatt et behov for en kommunereform som kan gi innbyggerne bedre tjenester. 


Tiden er inne for en ordentlig kommunereform som flytter makt nærmere folk, og at fylkeskommunen bør legges ned. 


Unge Venstre vil:

  • Ha to forvaltningsnivå i Norge: stat og kommune

  • Gjennomføre en storstilt kommunereform

  • Flytte ansvarsoppgaver fra fylkeskommunen til kommunene, og unntaksvis til staten

  • Bevare fylkesmannsembetet