Legg ned rovviltnemndene

Vedtatt av landsstyret 14.12.19Rovviltnemndene skulle i teorien fungere som et organ som forvalter den politikken

som Stortinget har vedtatt. Derimot har det blitt et organ styrt av partipolitiske

skillelinjer. Dette er ikke overraskende, da medlemmene av rovviltnemnda blir valgt av

fylkestingene. De som blir valgt har gjerne sterke meninger om rovdyrforvaltningen.


Rovviltnemndene ble til for å dempe konfliktnivået ved at lokalpolitikere både i og

utenfor ulvesonen skulle få en stemme i forvaltningen. Konfliktnivået har derimot økt,

og en stor andel av de folkevalgte i nemndene vil vedta flere fellingstillatelser utover

det de har mandat til å gjøre. Det er heller ikke sånn at flertallet av folk som bor i

ulvesonen er for massefelling av ulv, derfor reflekterer heller ikke rovviltnemndene

meningene blant lokalbefolkning.


En løsning på dette er å utvide ulvesonen til å gjelde hele Norge, og legge

beslutningsmyndigheten til en nasjonal rovviltnemnd. Unge Venstre mener dette kan

bidra til å dempe konfliktnivået, men ikke minst sørge for at vedtakene som blir gjort er

godt faglig begrunnet.


Unge Venstre mener at naturen vår og måten vi forvalter den på, ikke kan bestemmes

av politikere som undergraver ansvaret de har påtatt seg.


Unge Venstre vil:

  • legge ned dagens ordning med rovviltnemnder

  • opprette en rådgivende nasjonal rovviltnemnd bestående av fagfolk, som jurister og biologer