Nei til anonym vurdering i skolen

I dag kan man lese at prøveordningen med anonym vurdering ikke fører til noen forskjell karakterene. Tiltaket var ment for å unngå "trynefaktor", men ser ikke ut til å ha oppnådd formålet i tilstrekkelig grad. Det samsvarer med uttalelsen under fra fylkesårsmøtet vi hadde tidligere i år. Les saken i BT her: http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Fant-ingen-trynefaktor-3449016.html


Uttalelse vedtatt på fylkesårsmøtet i januar 2015:


Nei til anonym vurdering i skolen

Byrådet i Bergen varslet at de ønsker å innføre en prøveordning for at anonym vurdering skal gjennomføres i ungdomsskolen. Hordaland fylkeskommune startet tidligere samme år med dette for heldagsprøver i enkelte fag i videregående skole. Planen er at ordningen nå skal utvides. Hordaland Unge Venstre mener anonym vurdering er et feilsteg på veien mot en bedre skole.


Anonym vurdering vil si at rettingen foregår uten at læreren ikke kjenner til hvem som har skrevet hver enkelt oppgave. Dette har som hensikt å gi elevene en mer rettferdig karakter basert på prestasjon, og ikke på person. Målet er at trynefaktor ikke skal påvirke hvilken karakter eleven får. Endringen fra prøveordninger i flere fylker er likevel at anonym vurdering ikke påviker utfallet. Unge Venstre mener elever fortjener rettferdige karakterer, men at anonymisering av prøver er ikke måten å oppnå det på. Selv om intensjonen med ordningen er god, har den flere uheldige konsekvenser i praksis.


En lærer skal vurdere hvor godt en elev har oppnådd målene i læreplanen. Forskjellige ferdigheter skal vises, og ulike emner skal læres. Først når eleven har fått vist sitt beste på alle disse områdene kan en lærer gi en rettferdig karakter. For å kunne gjøre dette er læreren helt avhengig av å kunne se hva eleven er flink til, og hvor eleven har behov for mer oppfølging. En anonym prøve vil gi eleven en vurdering, men mulighetene til å se fremgang på hvert enkelt læreplanmål svekkes. Dersom læreren likevel skal kunne gi like god oppfølging og tilbakemelding må hver prøve gjennomgås på nytt, etter karakterene er satt. Dette er selvsagt mulig, men fører til unødvendig tidsbruk. I en skolehverdag med flere tidstyver, er dette med på å gi enda mindre tid til veiledning av elever.


Unge Venstre er klar på at lærere må gis mulighet til å være så god som elevene fortjener. For å få dette til må vi anerkjenne de som de fagpersonene de er. Unge Venstres politiske plattform fastslår at vi ønsker å gi lærere større ansvar og frihet i egen arbeidshverdag. Det innebærer både at lærere skal stå mer fritt til å velge vurderingsmetoder, og ikke minst at det skal gis mer tid til undervisning og oppfølging av elever.


Rettferdig vurdering avgjøres ikke av elevens anonymitet, men av elevens forutsetninger for å prestere!