Nei til revidering av naturmangfoldloven

Vedtatt av landsstyret 4. mars 2017

Unge Venstre anmoder Venstres Stortingsgruppe å ikke gå med på en revidering av naturmangfoldloven i bytte mot et høyere bestandsmål.


Flertallet på Stortinget har vist at de ikke er til å stole på når det kommer til å forvalteNorges rovdyrbestand. Til tross for gode forslag fra regjeringen til en ansvarlig forvaltning av norske rovdyr har flertallet, bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, gått imot regjeringen og ønske om et bredt forlik.


Flertallet har dramatisk senket bestandsmålet i strid med tidligere rovdyrforlik og vedtatt en overstyring av regjering og forvaltning i strid med dagens lov. Stortingsflertallet har vist en manglende respekt for rettstaten og maktfordeling.

Det er Unge Venstre sin oppfatning at dersom naturmangfoldloven åpner for flere

hjemler for uttak av rovdyr, vil flertallet bruke de åpningene til å redusere

rovdyrbestandene til under et eventuelt nytt bestandsmål.


Flertallet har som mål å redusere rovdyrbestanden og ikke forvalte en norsk levedyktig rovdyrstamme. Dette vil bli lettere for stortinget dersom loven åpner for felling av rovdyr.


Unge Venstre mener at ethvert forsøk på tvinge igjennom en revidering av

naturmangfoldloven er i strid med samarbeidsavtalen og må føre til et brudd med Solbergregjeringen.