Norge må ta ansvar for egen våpeneksport

Vedtatt av sentralstyret 07.10.18Krigen i Jemen ble nylig karakterisert av FN som “verdens verste humanitære krise”. Siden Houthi-militsen stormet hovedstaden Sana’a i 2014, har konflikten krevet minst 10 000 menneskeliv og drevet 2,4 millioner på flukt. Krigen utkjempes mellom styrker lojale til Hadi-regjeringen og allierte med Houthi-rebellbevegelsen, som begge gjør krav på regjeringsmakten. I tillegg er grupper lojale til IS aktive i landet.


Samtidig som FN har ledet fredssamtaler mellom militsen og eksil-regjeringen, har Norge eksportert militært materiell for flere hundre millioner til de krigførende statene i Jemen siden 2014. Etter at krigen i Jemen startet har Norges samlede militære eksport til partene som er aktive i området femdoblet seg. Koalisjonen ledet av Saudi-Arabia står ansvarlig for betydelige angrep mot sivile mål, og minst halvparten av de drepte er sivile. Det anslås at om lag en tredjedel av luftangrepene utført av Saudi-koalisjonen rammer sivile mål.


Partene i Jemen-konflikten blir av FN anklaget for brudd på folkeretten. Human Rights Watch krever en stans av all våpeneksport til Saudi-Arabia frem til de avslutter sine ulovlige luftangrep i Jemen og etterforsker disse lovbruddene.


Norge ga 212 millioner kroner nødhjelp til Jemen i løpet av 2017. Samtidig kan dette vanskelig rettferdiggjøre de militære forsyningene Norge har tilbudt Saudi-koalisjonen. I januar 2016 valgte Utenriksdepartementet å “inntil videre holde tilbake ytterlige utførsler av ammunisjon som kan anvendes med fare for brudd på humanitærretten i Jemen”. Samme år kjøpte likevel Emiratene alene forsvarsmateriell av Norge til over 100 millioner kroner. Norge solgte i 2016 våpen, ammunisjon eller forsvarsmateriell til Jordan, Kuwait, Malaysia og Oman, De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia, derav alle er medlemmer av Saudi-koalisjonen. Unge Venstre mener at hensynet til de siviles sikkerhet settes høyere enn profitt i situasjoner der det er mistanke om krigsforbrytelser.


Skal norsk våpenindustri ha legitimitet, må norsk våpenproduksjon følge strenge etiske standarder og ikke ende i hendene på aktører som bryter menneskerettighetene. I en så blodig krig som i Jemen, der flere av partene har brutt den internasjonale humanitærretten samt mistenkes for krigsforbrytelser, er det viktig at Norge fører en prinsipiell linje og stanser eksport av forsvarsmateriell og strategiske varer til de krigførende landene i Jemen.


3. januar 2018 besluttet regjeringen å stanse eksport av A-materiell til Emiratene. Samtidig fortsetter norsk våpenindustri å selge B-materiell til de militære aktørene i Jemen. Dette mener Unge Venstre er et kunstig og inkonsekvent skille. B-materiell, dvs. militært utstyr som ikke regnes som våpen eller ammunisjon, bidrar i like stor grad som A-materiell til å styrke den totale forsvarsevnen hos mottakeren. A- og B-materiell burde derfor sidestilles, og Unge Venstre mener Norge bør stanse eksport av både A-materiell og B-materiell til alle partene i konflikten.


Norske våpen burde ikke bidra til grove brudd på menneskerettighetene, slik Arms Trade Treaty hadde hensikt å regulere. Unge Venstre mener at det ligger i Norges ansvar å granske materiellet som allerede er eksportert, for å vite om norske varer har bidratt til brudd på humanitærretten.


Videre mener Unge Venstre at det må kreves sluttbrukererklæringer fra alle land som Norge eksporterer våpen til. I dag krever Norge sluttbrukererklæringer som en garanti for at land Norge selger våpen til ikke skal selge disse våpnene videre. Imidlertid krever ikke Norge sluttbrukererklæringer fra NATO-land eller EU-medlemmer, til tross for at flere av landene som Norge er alliert med har andre krav eller regelverk for salg av forsvarsmateriell. Et av problemene med våpeneksport er at det i flere tilfeller ikke er mulig å kontrollere hvordan materiellet nyttes videre. For å forhindre dette mener Unge Venstre at det bør kreves sluttbrukererklæringer fra alle land vi eksporterer forsvarsmateriell til.


Unge Venstre krever at:

  • Norge stiller strengere krav til handelspartnere vi eksporterer militært utstyr til

  • kravene til eksport av A- og B-materiell sidestilles

  • Regjeringen fortsetter å informere om omfanget av eksporten av våpen, ammunisjon og annet militært materiell

  • Regjeringen iverksetter en granskning av våpeneksport til aktørene i Jemen

  • Det kreves sluttbrukerklæringer fra alle land Norge eksporterer våpen til