Norge skal gå på strøm

Oppdatert: mars 14

Uttalelse vedtatt av landsstyret 05.03.21


Fremtiden er elektrisk. I alle deler av samfunnet må man omstille seg fra fossil til fornybar energi dersom Norge skal nå klimamålene sine. Unge Venstre vil gire opp denne satsningen for et grønt og fornybart samfunn. Unge Venstre vil føre en politikk for massiv elektrifisering av det norske samfunnet. Slik skal vi nå klimamålene våre samtidig som vi skaper verdier og arbeidsplasser for fremtiden.

De siste hundre årene har flytrafikken spilt en stadig større rolle i transport av gods og mennesker. Vi har blitt avhengige av flyfart for å navigere oss rundt en stadig mindre verden. Men flytrafikken har også blitt et symbol på en truende klimakrise. Et transportmiddel ansvarlig for over 2% av verdens utslipp. Utslippskutt i luftfart kan ikke kun handle om færre reiser, det må også handle om grønnere reiser. Vi kan ikke ofre nødvendig infrastruktur for å nå klimamålene - vi må gjøre den elektrisk.

Norge er et langstrakt land, og flere steder er vi helt avhengig av å kunne fly. Kortbanenettet kan på mange måter sammenlignes med T-banenettet i Oslo, eller bybanen i Bergen. Å bygge ny infrastruktur vil ikke bare være dyrt, men føre til store inngrep i naturen. Ved å satse på elektrifisering av kortbanenettet kan vi ivareta sårbar natur, satse på lokalt næringsliv og bli verdensledende på grønn infrastruktur.

Elektrifisering av norske olje- og gassplattformer gir positive bidrag til CO₂-reduksjonen, både nasjonalt og globalt. Kraft fra land har allerede ført til at CO2-utslippene på norsk sokkel er 3,2 millioner tonn lavere per år enn de ellers ville ha vært. Om vi skal halvere klimagassutslippene våre innen 2030 må vi gjennomføre en grønn omstilling på tvers av sektorer. Unge Venstre vil redusere utslipp fra oljeindustrien ved å elektrifisere sokkelen og øke CO2-avgiften.


Landbasert industri slipper i dag ut om lag 13 millioner tonn CO2. Det tilsvarer 26 prosent av norske klimagassutslipp. 90 prosent av utslippene i industrien kommer fra 30 anlegg. Flere av disse er det mulig å elektrifisere, hvilket vil kutte minst 2,3 millioner tonn CO2.

Til syvende og sist krever elektrifisering mer strøm. Da må vi også bygge ut mer fornybar energi. Sammensatt med utbygging av flere utlandskabler kan dette bidra til mer eksport for norsk økonomi. Det er i og for seg bra, all den tid økonomien vår trenger flere ben å stå på i årene fremover.

Unge Venstre vil:

  • Etablere gode støtteordninger for elfly

  • Elektrifisere kortbanenettet

  • Følge opp Avinors anbefalinger om satsing på elfy og etablere pilotstrekninger mellom de største norske byene

  • Elektrifisere sokkelen med kraft fra land, eller havvind der det er mulig

  • Elektrifisere industrien

  • Bygge ut mer fornybar energi og flere utlandskabler

  • Legge om nettleien