Norge trenger en skikkelig kommunereform

Oppdatert: 8. jan. 2019

Utgått - uttalelse vedtatt på landsstyremøte 13. desember 2015Blant regjeringens viktigste saker denne stortingsperioden er en reform av den fullstendig utdaterte norske kommunestrukturen. Skal en slik reform ha noe verdi, må den gjennomføres skikkelig, både i tettbygde og mindre tettbygde strøk.


Forrige gang det ble gjennomført en reform av den norske kommunestrukturen var på 1960-tallet. Da hadde vi nylig opphevet rasjoneringen av biler, og det var fortsatt flere tiår til internett ble allemannseie. Det er liten tvil om at det siden den gang har skjedd store endringer i hva som er kommunenes oppgaver, hva de innebærer og hva som er deres forutsetninger for å løse dem.


I mindre tettbygde strøk har områdene det er naturlig at dekkes av én kommuneadministrasjon vokst betraktelig, uten at kommune kommunestørrelsene har tilpasset seg. Det betyr mer penger til administrasjon og mindre penger til tjenester enn hva som ellers ville vært mulig. Samtidig har kommunene i oppgave å levere tjenester til en rekke vanskeligstilte grupper. Når kommunene blir for små, gir det for små fagmiljøer, som igjen går utover kvaliteten på tjenestene. Det rammer brukerne og det rammer de ansatte. Den utstrakte bruken av det udemokratiske virkemiddelet interkommunale virksomheter, som ikke står til samme ansvar ovenfor velgerne, er det fremste eksempelet på at dette er et problem. Interkommunale samarbeid er for Unge Venstre en manifestasjon på behovet for en snarlig kommunereform.


Like viktig som å sørge for en tilstrekkelig størrelse på kommunene i mindre tettbygde strøk, er det å skape storkommuner som omfatter både storbyene og deres omland. Særlig i Oslo-regionen og Stavanger-regionen er det et betydelig behov for å samle så store deler av bo- og arbeidsmarkedsregioner som mulig i én demokratisk enhet. Dette er viktig for å sikre gode tjenester til alle innbyggerne og en helhetlig og klimavennlig byutvikling. Samtidig et det også viktig at de større kommunene får flere oppgaver, slik at kommunene har en større verktøykasse med tanke på tjenester og byutvikling.


Skal en få igjennom en skikkelig kommunereform har det vist seg at en må være klar for å basere seg på mer enn frivillighet og gulerøtter. Da har vi sett at banale ting som navn på den nye kommunen kan komme i veien. Skal vi få til en kommunereform for fremtiden, må Stortinget gjøre det klart at tvang kan bli brukt om nødvendig, og at kommunene ikke kan motsette seg reformen. Stortinget må derfor se på hvordan tilskuddene til kommune er utformet, og fastsette klarere prinsipper for hva som er den optimale kommunestrukturen i både storbyområder og i mindre befolkede områder. Behovet for kommunereform synes klart, men må etterstrebes helhjertet dersom reformen skal virke etter hensikten.


Unge Venstre vil: • Redusere antall norske kommuner betydelig • Fase ut basistilskuddet og småkommunetillegget • At fordelene med kommuner som omfatter både storbyene og deres forsteder utredes bedre, og at storbykommuner blir et eget mål ved reformen • At Stortinget må være klare til å bruke tvang for å sikre en hensiktsmessig kommunestruktur • Jobbe for en kommunestruktur som møter innbyggernes og morgendagens behov bedre enn dagens • Vil jobbe for at kommunene skal overta flere av de fylkeskommunale eller statlige oppgavene der dette lar seg gjøre