Norske elever må lære om psykisk helse

Vedtatt i landsstyret 17.06.18


Skolen skal gi alle elever mulighet til å utvikle seg og bli trygge voksne. I dagens ungdomshverdag, som i større grad enn tidligere er preget av prestasjonsjag og press, er det ekstra viktig at skolen hjelper ungdom å unngå psykiske plager. Dette har stor betydning både for de som sliter litt og for de som sliter mye. Psykisk helse og trivsel er også en viktig faktor for at elevene skal lykkes faglig. Å sørge for at alle elever går gjennom et skoleløp hvor de trives, opplever mestring, og lærer å bli trygge på seg selv, er derfor en av våre viktigste oppgaver. Unge Venstre mener vi trenger en større satsing på psykisk helse i skolen.


Sosiale medier vokser, og for mange ungdommer har store deler av livet flyttet over på digitale plattformer. Dette skaper utfordringer, men også muligheter til å møte ungdom på nye arenaer. Unge Venstre er opptatt av at helsesøstre og andre som jobber tett på ungdom er bevisste på disse mulighetene og tar dem i bruk. Gode eksempler er chattetjenester på nett og helsepersonell som er tilgjengelig på sosiale medier. Det bør legges til rette for flere slike tilbud gjennom etterutdanning og kurs for helsepersonell, samt gode finansieringsordninger.


Kropps- og utseendefiksering blant ungdom er en av de utfordringene som forsterkes av sosiale medier. Det har alltid eksistert et press rundt kropp og utseende som særlig rammer ungdom. Elevundersøkelser viser imidlertid at dette presset er særlig høyt i dag, og at presset er høyest hos de elevene som bruker sosiale medier mest. Instagram, rosablogger og lignende medier gjør det vanskelig å skille mellom kommersielt og ikke-kommersielt innhold, og bidrar til å gi ungdom dårligere selvtillit. Merking av retusjert reklame og andre løsninger som tar sikte på å fjerne slik eksponering, blir imidlertid for lettvint. I stedet må ungdom lære å forholde seg til reklame, kropp og psykisk helse på en sunn måte. Her mener Unge Venstre at skolen har et ansvar for å bevisstgjøre elevene.


To av plattformene for dette er seksualundervisningen og kroppsøvingsundervisningen. Her har skolen gode muligheter til å gi elevene et positivt forhold til kropp og psykisk helse. Det er viktig at elevene får snakke og reflektere over temaer som kropp, seksualitet, reklamepåvirkning, porno og psykisk helse gjennom hele skoleløpet. Unge Venstre mener læreplanene i kroppsøving og seksualundervisningsfagene må utformes slik at dette behovet blir ivaretatt. I tillegg er det viktig at vurdering i kroppsøvingsfaget blir gjort på en sånn måte at elevers forutsetninger ikke hindrer dem i å oppnå gode resultater.


Et annet godt tiltak er programmet Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom (VIP), hvor ungdom i den videregående skolen lærer å gjenkjenne tegn på psykiske problemer. Målet med programmet er blant annet å senke terskelen for å søke hjelp. Foreløpig forskning har gitt gode resultater, og Unge Venstre mener flere elever må få mulighet til å delta. Unge Venstre vil derfor legge til rette for at flere skoler kan ta i bruk VIP. Det er også viktig at skolene har mulighet til å motta finansiering dersom de ønsker å gjennomføre slike programmer eller andre typer tiltak rundt psykisk helse. Helsedirektoratets tilskuddsordning Psykisk helse i skolen gir ut penger til slike formål, men må avslå mange søknader på grunn av lave budsjettrammer. Unge Venstre vil styrke ordningen slik at flere skolen får mulighet til å gi elevene sine et godt tilbud.


Unge Venstre vil:

· Legge til rette for etterutdanning- og kurstilbud for helsesøstre og annet helsepersonell som jobber med ungdom, hvor det undervises i bruk av digitale plattformer

· Opprettholde finansieringen av offentlige chattetjenester for ungdom på nett, og sørge for at det er mulig for frivillige organisasjoner å drive slike tilbud der det finnes behov

· At læreplanene i kroppsøving og seksualundervisningsfagene må utformes slik at temaene kropp, seksualitet og helse blir jevnlig tatt opp gjennom hele skoleløpet

· Ha en gjennomgang av vurderingsformer i kroppsøvingsfaget, som ivaretar behovet for en rettferdig bedømmelse, og samtidig sikrer at elevers forutsetninger ikke hindrer dem i å oppnå gode resultater

· Legge til rette for at flere skoler kan ta i bruk programmet Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom (VIP)

· Styrke Helsedirektoratets tilskuddsordning Psykisk helse i skolen