Ny og spennande politikk på Unge Venstre sitt landsmøte

Unge Venstre sitt landsmøte gjekk av stabelen i Røde Kors sine lokale i Oslo.


21.-23.oktober var 150 liberale og engasjerte ungdommar samla i Røde Kors sine lokale for å vedta ny politikk og å styrke det liberale fellesskapet. Det var stor takhøgde for mange ulike synspunkt og latteren sat laust. I år var det tid for å behandle politisk plattform og mange sendte engasjert inn forslag til saker.


Unge Venstre bør jobbe med i tida framover. Her er eit lite utval:

 • Det vart blant anna vedteke at rasismeparagrafen slik den er i dag bør fjernast og mindre diskriminering av ulike religiøse hovudplagg i ulike samanhengar.

 • Unge Venstre ønsker også større kommuner og meir administering og ansvar av ulike område til kommunene.

 • Personvern var også ei viktig sak. Unge Venstre ønsker meir privatliv for enkeltmenneske og kun overvåking ved mistanke om kriminelle handlingar.

 • Retssystemet var eit svært omdiskutert tema på landsmøtet i år. Unge Venstre ønsker høgare krav til dei som blir utnemnde til lekdommarar.

 • På rusområdet vedtok landsmøtet at vi ønsker å betre forholda for rusavhengige i fengsel. Samtidig ønsker Unge Venstre å jobbe for regulering av alle narkotiske stoff samt opne opp for brukerrom.

 • Likestilling: Mindre kvotering og likere lønn og status mellom kvinne- og mannsdominerte yrke. Barn skal kunne ha fleire enn to juridiske foreldre. Vi ønsker å betre adopsjonsmoglegheitane til likekjønna par.

 • Barnehage: Det skal jobbes for betre kvalitet i barnehager framfor å fokusere på eventuell profitt i private barnehager.

 • Skule: Fjerne ordenskarakter, opplæring i engelsk tidlegare i skuleløpet og fritt skuleval i grunnskulen.

 • Høgare utdanning og forskning: Inntak på grunnlag av relevante karakterar, å fjerne inntekts- og formueskatten for å motta studiestøtte og styrking av minoritetsspråk som samisk og tegnspråk i det norske samfunnet.

 • Inkludering og tryggleik: Lavere krav for å få norsk statsborgerskap, gratis SFO og barnehage som erstatning for barnetrygd samt behovsprøvd barnetrygt. I tillegg ønsker vi likedeling av foreldrepermisjonen.

 • Næringsliv og økonomi: Søndagsopne butikkar, fjerne tenestemannslova og meir effektiv boligpolitikk ved å bygge i høgda.

 • Klima- og energi: Meir kutt i utslepp frå Norge si side, meir bruk av miljøvennleg dristoff. Noreg bør stå i front for kutt av utslepp.

 • Europa: Betre forhold for handel i EU med lavere subsidier og tettare samarbeid i forbindelse med flyktningekrisa.

Det vart også vedteke tre uttalelser: «Alle løsninger må tas i bruk for et klimavennlig landbruk», «Norge trenger fortsatt reformer» og Nei til dumping av gruveavfall i sjø - ja til avgift på gruveavfall».