Oslo trenger en offensiv og helhetlig byutviklingspolitikk

Uttalelse vedtatt på Oslo Unge Venstres årsmøte høsten 2017


Foto: Benson Kua

Oslo er en by i stor vekst. Ifølge anslag fra Oslo Kommune vil innbyggertallet i 2040 være omtrent 854 000. Selv om dette er noe lavere enn tidligere antatt, vil det tilsvare en økning på hele 22% fra dagens nivå.Oslo Unge Venstre ser på befolkningsprognosene for Oslo som en mulighet mer enn en utfordring, men for å kunne håndtere utviklingen må byen få større kapasitet. Særlig boligbyggingen må bli mer offensiv.


Oslo har over tid manglet en helhetlig byutviklingspolitikk. En god byutviklingspolitikk er også god miljøpolitikk. En god helhetlig byutviklingspolitikk tar vare på de særpregene Oslo har, som for eksempel småhusområdene, samtidig som den fremtidige utviklingen kan få en høyere kvalitet over seg enn dagens byutvikling.


I en god byutvikling så bygges det for mer enn boliger. Det er viktig at arealene i nybygg er tilpasset blant annet næring, boliger og fellesarealer tilgjengelig for alle. For å sikre en god byutvikling bør man se på muligheten til å opprette et byarkitektkontor som har det overordnede ansvaret for byutviklingen. En byarkitekt bør jobbe mye med en god kvalitet på områdeutviklingen og se en urban helhet der bygninger, offentlige rom og samferdsel integreres og fungere sammen samt å være aktiv i den offentlige debatten. Oslo bør følge nøye med på arbeidet i Bergen med oppbyggingen av en byarkitektetat.


Oslo Unge Venstre mener det er nødvendig å bygge høyere og tettere enn i dag. Særlig eksisterende knutepunkt der kollektivtilbud allerede er godt utbygd bør prioriteres. Knutepunktfortettning er helt nødvendig for at Oslo skal nå sine klimamål. Samtidig må eksisterende beboeres innspill tas på alvor.


For å skape gode og attraktive bomiljøer er det viktig at det sikres grønne lunger. I tillegg mener Oslo Unge Venstre at markagrensen og markaloven er viktige for friluftsliv og idrett i hovedstaden, og bør derfor fortsatt ligge fast.


Oslo Unge Venstre vil: · at utfordringene knyttet til befolkningsveksten skal løses gjennom å bygge høyere og fortette ved knutepunkt. · at det skal åpnes for bygging av flere høyhus. · at den juridiske arealplanen som skal vedtas til den nye kommuneplanen må ta befolkningsfremskrivningene på alvor og tilrettelegge for en mer offensiv boligbygging. · at utviklingsområdene foreslått i samfunnsdelen til den nye kommuneplanen bør satses videre på, men på en måte som ikke ødelegger gode, eksisterende bomiljøer. · at markaloven og markagrensen skal ligge fast. · se på muligheten til at Oslo oppretter en byarkitekt.