PSYKISK HELSE I SKOLEN

Ungdoms psykiske helse er et voksende problem. I følge Nasjonalt Folkehelseinstitutt har 15-20 prosent av de fra 3-18 år i Norge nedsatt funksjon grunnet symptomer på psykiske lidelser. Ca. 8 prosent av disse har så alvorlige symptomer at det tilfredsstiller kravene til en psykiatrisk diagnose. Dette tilsvarer omtrent 70 000 personer.


Skolen er sentral i denne problematikken. Hvis barn blir utstøtt fra vennegjengen, er sosialt isolerte, for dårlig integrert i nabolaget eller blir mobbet på skolen øker risikoen for psykiske plager. Store deler av unges sosiale liv foregår på skolen, og Unge Venstre mener derfor skolen har et viktig ansvar for å motvirke psykiske lidelser blant unge. Et ledd i dette kan være å gi helsesøster muligheten til å henvise elever viere til andre offentlige tjenester som BUP eller PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste).


Psykiske lidelser er ikke bare noe som kan oppstå på skolen, men det går også hardt utover skolen. 1 av 3 elever som begynner på videregående skole, dropper ut. En rapport fra Nordland Fylkeskommune viser at 17 prosent av de som dropper ut oppgir psykiske problemer som årsak. Det er et samfunnsproblem at så mange elever dropper ut av skolen, og unge venstre mener at styrking i det psykiske helsevernet i skolen kan bidra til å redusere dette problemet.


Unge Venstre mener skolehelsetjenesten i dag ikke er bra nok. På en ungdomsskole i Agder hadde hver elev i snitt tilgang på 15 sekunder med helsesøsteren i måneden. Det er ikke bra nok. Helserådgivningen bør være tilgjengelig til enhver tid, så elevene kan ta den i bruk når de trenger den som mest. Den skal være åpen og imøtekommende, og terskelen for å ta den i bruk skal være lav.


Å gi skolehelsetjenesten et løft vil være vitalt både for å bedre ungdommers trivsel og livskvalitet, og for å gi flere sjansen til å fullføre sin utdanning. På samme måte som at både individet og samfunnet vinner på en god skole, vil begge tape på en dårlig skolehelsetjeneste.


Derfor vil Unge Venstre:

- Ha helsesøsken til stede på hver skole til enhver tid - Lovfeste rett til skolepsykolog i minst 50 prosent stilling per 500 elev - Ha trygg og anonym evaluering av skolehelsetjenesten - Likestille psykisk med fysisk helse i læreplanen - Gi helsesøstre muligheten til å henvise elever videre til andre offentlige helsetjenester