Religionsfrihet er essensielt i et liberalt samfunn

Utgått uttalelse vedtatt av landsstyret 12.06.2016Religionsfrihet er essensielt i et liberalt samfunn. For at alle skal ha like muligheter til dette er det viktig at staten legger til rette for en rettferdig finansiering av tro- og livssynssamfunn.


Grunnlovsendringene våren 2012 har ført til en større selvstendiggjøring mellom staten og Den norske kirke. Likevel har Den norske kirke en rekke fordeler blant annet ved at det offentlige dekker utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold osv. Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke får tilskudd basert på antall medlemmer. Støttebeløpet per medlem er basert på bevilgningen til Den norske kirke delt på antall registrerte medlemmer i Den norske kirke.


Dermed avhenger støtten til andre livssyn av hvor mange som er med i den norske kirke og hvor høy støtten til den norske kirke er og deretter antall medlemmer. Dette er i seg selv prinsipielt betenkelig at den norske kirke skal sette standarden for søtten til andre livssynssamfunn og systemet er lite transparent. I tillegg er dette en modell hvor det ikke kreves noen aktiv handling fra medlemmene for å utløse støtte. Dermed åpner det opp for medlemsjuks som vi har sett tidligere.


Unge Venstre ønsker nøytrale og transparente finansieringsordninger av tro og livssynssamfunn og vil derfor erstatte dagens system med en kirkeskatt etter modell av Sverige hvor tro og livssynssamfunn får støtte av staten til å kreve inn medlemsavgift over skatteseddelen. Dersom man ikke er medlem av noe trossamfunn trenger man heller ikke å betale medlemsavgift. For å sikre at trossamfunnene fortsatt får en tilstrekkelig finansiering skal det gis et statlig tilskudd for alle betalende medlemmer.


Mange religiøse bygg har stor historisk og kulturell verdi og det bør opprettes egne støtteordninger for å sikre at de blir vedlikeholdt. Religiøse ungdomsorganisasjoner skal ha samme rett til støtte som andre ungdomsorganisasjoner og underlegges de samme kravene om ikke diskriminering. Det er en viktig prinsipiell forskjell på trossamfunnene som ikke har slike krav, og ungdomsorganisasjoner som er tilknyttet disse trossamfunnene og bør ha det for å få statsstøtte.


Unge Venstre vil: • Endre dagens finansieringsordning til en frivillig kirkeskatt. • Statlig støtte til trossamfunnet skal komme per medlem som betaler kirkeskatt. • Det gis støtte til å vedlikeholde bygg med kulturell og historisk verdi. • Religiøse barne- og ungdomsorganisasjoner får støtte og underlegges de samme reglene som andre barne- og ungdomsorganisasjoner.