Retten til selvbestemt abort er ikke et forhandlingskort

Vedtatt av sentralstyret 16. november 2018


Foto: Mimsy Møller, NTB Scanpix

I anledning regjeringssonderingene med KrF har det i det siste stormet rundt abortloven. Kjell Ingolf Ropstad uttalte på det ekstraordinære landsmøtet til KrF at partiet i en eventuell Solberg-regjering har en «historisk mulighet» til å stramme inn abortloven. Unge Venstre stiller seg sterkt kritisk til det påståtte forslaget. Om abortloven skal tilføres endringer, må det i så fall gjennomføres i en mer liberal retning.


I henhold til abortloven §2 har norske kvinner rett til selvbestemt abort inntil tolvte uke. I dag er aborttallene i Norge historisk lave. Antall aborter per 1000 kvinner mellom 15 og 49 var på 10,6 i 2017, ned fra 11,0 i 2016.. Nedre grense for når et foster er levedyktig angis imidlertid som 22 uker. Dagens abortlovgivning er et resultat av et politisk kompromiss, og gjenspeiler ikke den faktiske grensen for når et foster blir levedyktig.


Åtte av ti aborter utføres før niende uke. Etter utgangen av tolvte uke og inntil attende uke kan svangerskapsavbrudd skje dersom det innvilges av en nemd bestående av to leger. Det er ytterst få som søker om abort mellom tolvte og attende uke, og de fleste som søker om abort på dette tidspunktet i svangerskapet får det innvilget. Likevel må kvinner som søker om abort mellom tolvte og attende uke gjennomgå et møte med en abortnemd som for mange oppleves som en svært tung og belastende prosess.


Abortlovens § 2c, som omhandler grunnlag for senabort, har vært gjenstand for mye debatt. De aller fleste aborter som utføres med grunnlag i denne paragrafen omhandler alvorlig sykdom og skader hos fosteret. Å fjerne abortloven § 2c vil i realiteten tvinge kvinner til å bære frem fostre med liten sannsynlighet for å overleve. Unge Venstre mener ikke det bør tillates for endringer på denne delen av lovteksten.


I 2016 konkluderte lovavdelingen i Justisdepartmentet med at abortloven åpner for at kvinner kan fjerne ett eller flere friske fostre om de er gravide med flerlinger. Abortloven gir altså tilgang til selvbestemt fosterreduksjon inntil 12. uke. Unge Venstre ser ikke at det foreligger noen prinsipiell forskjell mellom fosterreduksjon og andre abortinngrep. Etter at det ble åpnet for selvbestemt fosterreduksjon har det blitt utført svært få fosterreduksjoner i Norge, derav de fleste har vært begrunnet i fare for liv eller helse. Flerlinger er allerede risikosvangerskap, og det foreligger svært gode grunner for at kvinner ikke ønsker å ta risikoen for spontanabort eller dødfødsel. Unge Venstre mener at retten til fosterreduksjon må bevares.


Unge Venstre ønsker å innvilge selvbestemt abort inntil 18 uker, dette for å fjerne en unødvendig prosess med abortnemder samt styrke kvinnens makt over egen kropp. Den som er best egnet til å bestemme om en abort skal utføres er kvinnen selv, og det valget bør ikke moraliseres over.


Unge Venstre vil

  • Ikke tillate endringer på abortloven § 2c

  • Bevare rett til fosterreduksjon

  • Avvikle abortnemdene mellom uke 12 og 18

  • Utvide selvbestemt abort til uke 18