Rus-​ ​og​ ​voldsproblemer​ ​i​ ​skolen​ ​løses​ ​ikke​ ​med​ ​narkorazzia​ ​og​ ​overvåking

Uttalelse vedtatt på Oslo Unge Venstres årsmøte høsten 2017


De siste månedene har det blitt satt søkelys på problemer flere skoler i Oslo opplever med vold og rus. Alle elever skal føle seg trygge på skolen. Løsningen på disse problemene er likevel ikke å innskrenke elevenes rettigheter.


I vår ble det kjent at 12 av 33 skoler i Oslo som har overvåkingskameraer har filmet elevene i skoletiden, til tross for at dette strider med Oslo kommunes regelverk. Å tilpasse atferden etter kameraer er ikke en del av en sunn oppvekst, og å overvåke skoleelever strider med deres rett på personvern. Oslo Unge Venstre mener det er svært problematisk at elever har blitt overvåket ulovlig i skoletiden, og mener kameraovervåking av elever i skoletiden skal være forbudt.


I skolen er det helt naturlig at man har et rusforebyggende arbeid rettet mot rusmisbruk. Men dette arbeidet burde baseres på kontakt med elevene og de foresatte. Politiets rolle i skolen burde derfor kun gjelde ordinær kontakt med skolen og eventuelt elever som har brutt loven, eller for dialog ved konkrete bekymringer knyttet til individuelle elever. Bruken av tilfeldige narkorazziaer er et klart brudd på den tilliten som burde være mellom skolen, læreren og eleven, samt et brudd på tilliten unge burde ha overfor politiet. Å bli uthengt på offentlig gapestokk på skolen hvis man har et rusproblem vil neppe hjelpe eleven med sine utfordringer. Elever som sliter trenger heller dyktige og engasjerte tillitspersoner som tør å ta opp utfordringene med eleven og finne løsninger. Oslo Unge Venstre krever derfor at tilfeldige narkorazziaer på skoleområder forbys.


Utfordringene med vold og rus i Osloskolen er komplekse, og i bekjempelsen av disse kreves flere ulike tiltak som vil fungere både på kort og lang sikt. Skolehelsetjenesten bør styrkes. Det trengs flere miljøarbeidere, og samarbeidet mellom skole, barnevern, politi, NAV og barne- og ungdomspsykiatrien må bli bedre. I tillegg mener Oslo Unge Venstre at opplæringen om rusmidler i skolen er mangelfull. Dette gjør at barn og unge lærer om rusmidler andre steder, der man ikke kan være sikkert på at informasjonen er kunnskapsbasert. Oslo kommune bør utarbeide et nytt, kunnskapsbasert og mer omfattende undervisningsprogram for opplæring om rusmidler, som skal ha som mål å virke skadeforebyggende.


Mer overvåking og kontroll av elevene er en type mistillit til ungdommen som ikke hører hjemme i Osloskolen. Elever som sliter med rus- eller voldsproblematikk skal hjelpes og ses, ikke skremmes.


Oslo Unge Venstre vil:

  • Ha mer opplæring om rusmidler i skolen. Undervisningen skal ha som mål å være skadeforebyggende, og skal være basert på kunnskap.

  • Øremerke mer penger til skolehelsetjenesten over statsbudsjettet og kommunebudsjettet.

  • Styrke samarbeidet mellom skole, barnevern, politi, NAV og barne- og ungdomspsykiatrien.

  • At elever og foreldre skal involveres i beslutninger om ekstra sikkerhetstiltak på skolene.

  • Forby tilfeldige narkotikarazziaer i skolen

  • Forby kameraovervåking av elever i skoletiden