Sett ned en NOU som utreder velferdsstatens bærekraft

Oppdatert: 4. okt. 2018

Uttalelse vedtatt av Sentralstyret 01.05.16 - utgått


En styrke ved det norske demokratiet er evnen til å komme sammen på tvers av politiske skillelinjer for å løse store, prinsipielle og vanskelige utfordringer. Klimaforliket, kirkeforliket og pensjonsreform er eksempler på det. Nå er det på tide med et forlik for velferdsstatens fremtid.


Perspektivmeldingen viser at vi har store utfordringer med å finansiere velferdsstaten i fremtiden. Dersom vi fortsetter med dagens nivå på velferdsytelsene vil vi har et underskudd på 6 % av BNP innen 2060. Fortsetter vi økingen i nivået på offentlig velferd vi har sett det siste tiåret vil utfordringene bli enda større.


Alle er enige om at noe må gjøres og for hvert år vi venter med å gjøre tilpasninger vil kostnadene øke. Unge Venstre mener derfor Stortinget bør sette ned et offentlig utvalg med mandat til å gjennomgå ulike offentlige ytelser og vurdere i hvilken grad de oppfyller intensjonen bak, fordelingsvirkningen og kostandene. Basert på dette skal de komme med et forslag til omstilling av velferdsstaten til at den blir bærekraftig både gjennom endringer av ytelser og økt inndekning.


Deretter er det et politisk ansvar å komme frem til et kompromiss for å sikre en bærekraftig velferdsstat. Trolig er et politisk forlik eneste mulighet til å gjøre tilstrekkelige tilpasninger i velferdsstaten allerede i dag. Når alternativet er å vente til de økonomiske realitetene tvinger oss er det åpenbart av norske politikere må finne sammen.


Unge Venstre vil:

- Sette ned et offentlig utvalg som skal utrede bærekraften til velferdsstaten-

- Sette ned et offentlig utvalg som tar utgangspunkt i framskrivningene for velferdsstatens bærekraft, og foreslår konkrete tiltak for å gjøre velferdsstaten bærekraftig.