SFO-reform

Oppdatert: 8. jan. 2019

Utgått - uttalelse vedtatt på landsstyremøte 13. desember 2015Skolefritidsordningen (SFO) har lenge vært en nedprioritert del av velferds-Norge. Endringer i samfunnet med begge foreldre i arbeid, flere med andre morsmål og høyere krav for å lykkes i samfunnet gjør at vi trenger en SFO-reform.


Unge Venstre ønsker seg en skolefritidsordning som er med på å sikre sosial utjevning, og som gir elevene en meningsfull hverdag. Samtidig skal den være med på å sikre at begge foreldre har mulighet til å stå i jobb. Det er en utfordring at tilbud, kvalitet og åpningstider på SFO varierer veldig mellom ulike kommuner.

Unge Venstre mener det er behov for å sikre at det er høyere minstestandard på landets skolefritidsordninger, samtidig som det er viktig å sikre muligheten til å prioritere ulikt og bevare lokalt særpreg.


Unge Venstre er mot en heldagsskole, og mener derfor at skolefritidsordningen skal være et frivillig tilbud og ikke en del av skoleløpet. For å sikre at de som benytter seg av SFO får et godt tilbud, bør det lages egne rammeplaner for SFO. Disse skal ligge til grunn for læringsstøttene aktiviteter som særlig skal fremme kulturelle og estetiske ferdigheter, fysisk aktivitet og kreativitet.


Skolefritidsordingen har potensial til å virke utjevnende. Unge Venstre vil derfor tilby gratis kjernetid til barn fra lavinntektsfamilier og barn som sliter med lese- og skrivevansker. Det må være et tettere samarbeid mellom skolen og SFO for å følge opp svake elever. Unge Venstre mener at rektor på skolen bør få øverste pedagogiske ansvar for SFO slik at det blir lettere å koordinere pedagogisk oppfølging av elever som også går i SFO. For å få dette til, må det stilles krav om pedagogisk kompetanse til personalet som skal jobbe i SFO


Det bør legges opp til et tettere samarbeid mellom SFO og andre kommunale tilbud som biblioteket og kulturskolen. Unge Venstre er skeptisk til å sammenblande SFO og frivilligheten, da det vil være med på å undergrave frivillighetene.


Unge Venstre vil: • At SFO skal være en egen ordning som skiller seg fra den ordinære skoledagen • Ha nasjonale minstenormer for åpningstid og tidspunkt • Ha egne rammeplaner for SFO • Innføre gratis kjernetid for elever med lesevansker og elever fra lavinntektsfamilier • At det skal gis mulighet for læringsstøttene aktiviteter, herunder leksehjelp og lekselesing, med pedagogisk kvalifisert personale