Stat og religion

Oppdatert: 4. okt. 2018

Uttalelse vedtatt av Landsstyret 28.08.14 - utgått


Mange land har et sterkt forbindelse mellom stat og religion. Staten kan kontrollere religionen, derav også religiøse praksiser, og på den måten blande seg inn i den enkeltes religionsfrihet. En religiøs stat vil også noen ganger definere et juridisk system basert på religiøs lov, noe som kan komme i konflikt med menneskerettigheter.


Unge Venstre anerkjenner følgende utfordringer:

 • Et folks tankesett og deres tradisjoner kommer ofte i konflikt når man skal skille religiøs overbevisning fra sivile rettigheter. Et eksempel på dette er å skille mellom religiøs synd og sivilt lovbrudd

 • I homogene samfunn er det ofte mye fremmedfrykt. Dette er vanligvis på grunn av mangel på informasjon, forståelse og aksept for ulikheter mellom kulturer, religioner og tro

 • I mange land er religiøse institusjoner eid, kontrollert eller tungt regulert av staten. Dette begrenser religionsfriheten

 • Noen stater favoriserer enkelte religiøse eller spirituelle grupper over andre, noe som kan lede til diskriminering av andre grupper økonomisk, sosialt eller juridisk

Unge Venstre mener at det internasjonale samfunnet må håndtere disse utfordringene innenfor det kontroversielle temaet om religion og stat. For å nå vårt mål om å sikre menneskerettigheter må arbeidet med religionsfrihet, sivile rettigheter og likeverd og likestilling for loven prioriteres.


Unge Venstre mener at:

 • Religiøs praksis er private forhold, og alle skal ha friheten til å velge sin egen religion og praksis. Staten skal ikke blande seg inn i individuell religiøs praksis, så lenge det ikke kommer i konflikt med individuelle og fundamentale rettigheter og friheter

 • Staten skal ikke hindre etableringen av religiøse samfunn

 • Staten skal ikke ha ansvaret for å finansiere religiøse grupper og samfunn, ettersom de bør være ansvarlig for sin egen agenda. Dersom slike utgifter eksisterer, skal de ble fordelt rettferdig

 • Religiøse samfunn skal ha friheten til å åpne egne steder for tilbedelse

 • Staten skal ikke kontrollere religiøs høyere utdanning, da dette ansvaret bør ligge hos de religiøse samfunnene

 • Offentlig utdanning bør være politisk og religiøs nøytral. Dersom obligatorisk religionsundervisning eksisterer skal ingen enkelte politiske eller religiøse synspunkter favoriseres

 • Alle land bør ha et sekulært juridisk system som kan skille mellom lovbrudd og synd som ikke er lovbrudd. Dette bør også være det definerende juridiske systemet i staten. Private forhold som ikke kommer i konflikt med loven kan bli løst i tråd med religiøse tradisjoner