Store gjennomslag for Unge Venstre!

- Venstre har lansert forslag til nytt stortingsvalgprogram, og Unge Venstre har fått store gjennomslag, forteller Sondre Hansmark, leder av Unge Venstre og medlem av Venstres programkomité.Venstre har i dag lansert andreutkastet til nytt stortingsprogram. Det kan leses her.


Unge Venstre-leder Sondre Hansmark har sittet i programkomiteen som har laget forslaget, og er godt fornøyd med resultatet.


-Unge Venstre har fått store gjennomslag for sin politikk i dette utkastet. Programmet slår blant annet fast at det ikke skal gis flere lete- og utvinningstillatelser for olje og gass på norsk sokkel, og at det bør bygges høyhastighetstog mellom norske byer, forteller Hansmark stolt.


I tillegg til store gjennomslag på klima og samferdsel, trekker Hansmark frem rusfeltet som et område med tydelige Unge Venstre-avtrykk i utkastet.


-I dette utkastet er flertallet i komiteen krystallklare på at forbudslinjen i ruspolitikken har feilet, og at erfaringene fra andre land viser at vi burde prøve ut en streng og regulert omsetning av cannabis. Med Unge Venstre som pådriver vil Venstre fortsette å være en pådriver for en kunnskapsbasert og human ruspolitikk.


Med flere drevne og skarpe ungdomskandidater høyt på Venstre-lister over hele landet, er Hansmark sikker på at programmet viser tydelig hvilken politikk Venstre går til valg på.


-Med dette programutkastet viser vi tydelig vei som det grønne, liberale partiet i Norge. Vi har nok ikke kalt det frihet og muligheter for alle uten grunn.


En oversikt over ulike Unge Venstre-gjennomslag i andreutkastet til Venstres stortingsvalgprogram for 2021 finner du her:Klima og miljø 💚

 • Ingen flere lete- og utvinningstillatelser for olje og gass på norsk sokkel

 • Fjerne subsidiene til oljeleting

 • Redusere utslippene med minst 55% innen 2030 og minst 95% i 2050

 • I 2050 skal Norge fjerne mer CO2 fra atmosfæren enn vi slipper ut

 • Øke avgiften på forurensing gjennom raskere opptrapping av CO2-avgiften

 • Styrke klimaloven

 • Oljefondet skal selge seg ut av alle olje- og gassaksjer

 • Øke bestandsmålene og ta bedre vare på rovdyrene våre

 • Forbud mot sjødeponi av miljøskadelig avfall

 • Bygge ut flere anlegg for karbonfangst og -lagring


Samferdsel og kollektiv 💚

 • Nasjonalt ungdomskort for kollektivtransport

 • Mer statlige midler til å bygge ut kollektivtransport

 • Elbilfordelene skal ligge fast i neste stortingsperiode

 • Høyhastighetstog mellom norske byer

 • Bedre togtilbud til europeiske storbyer

 • Endre flypassasjeravgiften til en flyseteavgift som hindrer halvtomme fly

 • Fjerne dagens taxfree-ordning som subsidierer billige flyreiser

 • Ikke bygge ut nye rullebaner på Gardermoen og Flesland


Liberale rettigheter og personvern 💚

 • Tillate søndagsåpne butikker i hele landet

 • Tillate salg av sterkøl og vin i butikk

 • Få på plass et forbud mot konverteringsterapi

 • Innføre en tredje kjønnskategori

 • Fjerne abortnemndene og tillate abort til 18. uke

 • Nei til digital masseovervåkning av norske innbyggere

 • Heve terskelen for hemmelig overvåkning fra politiet

 • Unngå lagring av IP-adresser

 • Stemmerett og valgbarhet for 16- og 17-åringer

 • Likestille støtten til ulike tros- og livssynssamfunn og kreve større grad av medlemsfinansiering

 • Fjerne statlige skjenke- og salgstider for alkohol, og heller la dette være opp til hver enkelt kommune

 • Kommuner skal kunne tillate pils i park

 • Fjerne domstolssensur av nettsider som driver med fildeling


Skole og oppvekst 💚

 • Gratis kjernetid i SFO/AKS for fattige familier

 • Mer fleksible åpningstider i barnehagen

 • Seksualitetsundervisning fra barnehagen

 • 500 flere helsesykepleiere

 • Innføre en gjennomføringsrett på videregående skole

 • Frihetsreform for norske elever: flere vurderingsformer på eksamen, flere valgfag, fritt skolevalg i hele landet, og myke opp fraværsgrensen

 • Annet fremmedspråk fra mellomtrinnet

 • Fjerne K-en i KRLE-faget og sikre at den offentlige skolen ikke skal praktisere religion i skoletiden

 • Fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger og øke lærlingtilskuddet

 • Bedre rådgivningstjeneste

 • Digitalt løft i skolen

 • Flere elevboliger


Skatt og bolig 💚

 • Senke inntektsskatten

 • Klimaskattefradrag i inntektsskatten som gjør det mer lønnsomt å arbeide og kompenserer for økte miljøavgifter

 • Innføre et minstefradrag for selvstendig næringsdrivende

 • Innføre en arveavgift med høyt bunnfradrag

 • Fjerne rentefradaget for privatpersoner

 • Styrke Husbanken og gi startlån til flere unge

 • Bygge ut 3000 studentboliger hvert år


Dyrevelferd 💚

 • Produsere mindre kjøtt, og mer frukt og grønt

 • Liberalisere regelverket for GMO

 • Forby import av pelsdyrprodukter

 • Fase ut broilerkyllinger

 • Utrede en dyrevelferdsmerking av produkter

 • Forby produksjon av egg fra burhøns


Høyere utdanning 💚

 • Øke studiestøtten til 1,5 G

 • Gi studenter mulighet til å motta dagpenger

 • Gi universiteter og høyskoler større frihet til å vektlegge ulike karakterer og opptaksformer

 • Verne om gratisprinsippet, både for norske og internasjonale elever

 • Innføre forskervisum for utenlandske akademikere

 • Legge større vekt på undervisningskvalitet i finansieringen av høyere utdanning

 • Statlig støtte til forskning skal trappes opp til tre prosent av statsbudsjettet


Rettferdig og human rettsstat 💚

 • Innføre en samtykkelov

 • Fjerne sexkjøpsloven og hallikparagrafen

 • Avvise generell bevæpning

 • Gi flere tilgang til fri rettshjelp

 • Øke bruk av fotlenkesoning som alternativ til andre straffereaksjoner

 • Redusere bruk av isolasjon i norske fengsler og politiets mulighet til å bruke glattcelle

 • Utvide narkotikaprogrammet med domstolskontroll

 • Fjerne muligheten til å innføre tiggeforbud

 • Sette et tak på renter for forbrukslån


Helse og velferd 💚

 • Fjern kontantstøtten og erstatte med en ventestøtte for barnehageplass

 • Øke og skattlegge barnetrygden, slik at fattige familier får mer enn i dag

 • Holde barnetrygden utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp

 • Gratis fastlege for alle under 20 år

 • En mer moderne og liberal bioteknologilov

 • Tillate altruistisk surrogati i Norge

 • Bedre rusomsorg: tillate flere medikamenter i LAR og utvide heroinassistert behandling til flere byer

 • Regulere, ikke forby, narkotiske stoffer.

 • Vurdere streng og kontrollert omsetning av cannabis, for eksempel gjennom apotek

 • Bedre seksualitetsundervisning

 • Mer fleksibilitet og frihet i eldreomsorgen

 • Mer midler til psykisk helse og styrket innsats mot selvmord

 • Begrense bruk av tvang innen psykisk helsevern


Asyl og innvandring 💚

 • Stanse asylreturer til land som har høye ankomsttall og svake offentlige institusjoner

 • Anerkjenne klimaflyktninger som flyktninger

 • Fjerne midlertidig oppholdstillatelser for barn som flykter alene

 • Alle barn skal ha rett til utdanning, uavhengig av oppholdsstatus

 • Bruke andre reaksjoner enn utvisning i straffesaker der barnets beste er å bli i Norge

 • Lettere og billigere å søke om familiegjenforening

 • Gi papirløse migranter rett til helsehjelp

 • Stanse praksisen med å trekke tilbake oppholdstillatelse som følge av endrede forhold i hjemlandet

 • Gi asylsøkere og ureturnerbare arbeidstillatelse og aktivitetsplikt

 • Europeisk samarbeid for å løse flyktningkrisen

 • Ta imot like mange kvoteflyktninger som FN ber om


Bærekraftig velferdsstat 💚

 • Fjerne ordningen med særaldersgrenser i arbeidslivet

 • Kutt i sykelønnsordningen

 • Avvikle statlige subsidier til tidlig-pensjon

 • Senke handlingsregelen til 2,5 prosent

 • Nedsalg i statlig eide selskaper som Equinor og Statkraft, og selge ut risikable eierandeler på norsk sokkel


Internasjonalt samarbeid 💚

 • Norge må ratifisere FN-forbudet mot atomvåpen

 • Norge må ta en tydeligere rolle i NATO for å prioritere menneskerettigheter, gjensidig nedrustning og demokrati

 • Stans våpeneksporten til autoritære regimer

 • Ja til norsk EU-medlemskap