Styrk papirløses rettigheter!

Vedtatt på ordinært årsmøte i Oslo Unge Venstre 10.oktober 2020.I Norge er det straffbart å hjelpe papirløse. Papirløse migranter omfatter mennesker som har fått avslag på tidligere asylsøknader, men som av ulike grunner fortsetter å bli i Norge, og det omfatter mennesker som befinner seg utenfor asylprosessen (de som ikke har søkt asyl eller aldri vært registrert av norske myndigheter). Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår at det er 18 000 papirløse i Norge. Bak tall og merkelapper, befinner det seg først og fremst en vanskeligstilt gruppe mennesker som lever i stor usikkerhet.


Felles for papirløse mennesker, er at de er en ekstremt sårbar gruppe, enten det gjelder utnyttelse fra arbeidsgivere, smuglere eller bakmenn. En vanlig borger vil henvende seg til myndighetene dersom de utsettes for utnyttelse eller vold. Det vil ikke en papirløs, i frykt for å bli arrestert. Utnyttelse av papirløse er ulovlig, men det er per dags dato også ulovlig å ansette papirløse på en verdig måte. Det er med andre ord like kriminelt å ønske papirløse et verdig liv, til tross for at grunnlovens paragraf 110 sier at statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring. Rettssikkerheten til papirløse mennesker henger på en usedvanlig tynn tråd.


Helsetjenestene som tilbys papirløse migranter i dag er også en skam. Myndige papirløses helsetjenester er begrenset til øyeblikkelig og nødvendig helsehjelp som ikke kan vente og smittevernhjelp. Gravide har rett til helsehjelp før, under og etter fødsel. Papirløse står med andre ord overfor flere barrièrer enn rettigheter. Mangel på tolk, mangel på fastlege, kontinuitet og tillit. Mangel på informasjon om rettigheter, samt helsepersonells mangel på kunnskap om rettigheter, står til hinder. Det hjelper heller ikke at få har råd til å betale nødvendige helsetjenester og medisiner, eller at det foreligger frykt for å bli rapportert.


Unge Venstre er et sosialliberalt parti som setter enkeltmenneskets frihet i sentrum, med dette står et sterkt prinsipp om likeverd. I dagens Norge utsettes papirløse for frihetsberøvelse, og folk som prøver strekke ut hånden møtes med strenge sanksjoner. Det sosialliberale samfunnet ser det som en plikt og et ansvar å løfte opp de svakeste i samfunnet, det er derfor en plikt å behandle papirløse med verdighet.Oslo Unge Venstre vil:

  • Gi registrerte papirløse rett til arbeid og utdanning.

  • Gi papirløse migranter samme helsetjenestetilbud som den øvrige befolkningen.

  • Subsidiere eksisterende frivilligbaserte lavterskeltilbud slik at de kan utvide både åpningstider og ekspertise.

  • Gi oppholdstillatelse til papirløse som har vært registrert i Norge i over 10 år.

  • Kartlegge hvor mange papirløse som er i Norge, med intensjon om å hjelpe dem å søke oppholdstillatelse.