Ta skogen tilbake

Uttalelse vedtatt på ordinært årsmøte til Innlandet Unge Venstre 28.Desember 2020.

Norge trenger mer skogvern. I utgangspunktet har Norge en unik variert skog med sjeldne arter og naturtyper. Men vi har lite igjen av den opprinnelige skognaturen, blant annet fordi skogbruket har omformet mye av skogene våre, og mye av skogen blir hogd ned før den rekker å bli gammel. 50 prosent av alle truede arter lever i skogen, og mange av disse er i ferd med å forsvinne, fordi de er helt avhengige av gamle døde trær. Økt skogvern har blitt vedtatt av flere regjeringer, men dette har enda ikke trådt i kraft. Innlandet Unge Venstre krever en konkret opptrappingsplan for skogene våre.


Gjennom FNs biokonvensjon har Norge forpliktet seg til å bevare 17 prosent av Norges landareal gjennom representative og godt sammenhengende systemer av verneområder innen 2020. I dag er imidlertid kun omlag 2,5 prosent av den produktive skogen vernet.


Dagens skogvern har store mangler og er svært lang unna både faglige anbefalinger og våre internasjonale forpliktelser. Verdifulle skoger er derfor utsatt for inngrep, fordi et solid skogvern ikke er på plass. Vi bør følge Skogkur 2020 sitt forslag til regjeringen.


vi må verne unike skoger først. Miljøverndepartementet må bestille vern i tråd med forskernes anbefalinger. Klare skogvernbestillinger er nødvendig for å sikre truede arter og naturtyper i skog. vi bør følge skogkur 2020, sine anbefalinger om hvilke skogområder som bør prioriteres. Dette er blant annet lavlandsskoger, bekkekløfter, kalkskoger, boreal regnskog og olivinfuruskog. Dette er skogtyper, Norge har et internasjonalt ansvar å bevare.


Vi må også redusere bruken av flatehogst. Trærne fanger opp karbon, og om lag 50 prosent fraktes ned i bakken og blir lagret av mykorrhizasoppene. Disse soppene må i større grad vike dersom de blir eksponert for lys og tørke. En lukket skog vil derfor ivareta livsmiljøet for mykorrhizasoppen, og dermed også karbonbindingen. Derfor er flatehogst langt mer skadelig.Innlandet Unge Venstre vil:

  • Verne minst 17% av skogen i tråd med internasjonale forpliktelser

  • Utarbeidet en konkret opptrappingsplan for skogvern, i tråd med skogkur 2020 sine anbefalinger.

  • Verne unike skoger først

  • Forby skoghogst i hekkesesong

  • redusere bruken av flatehogst