Tilstrekkelig kunnskap om Forsvaret – reell valgfrihet

Oppdatert: 4. okt. 2018

Uttalelse vedtatt av Sentralstyret 28.02.16 - utgått


Hvert år innkalles flere titallstusen ungdom til sesjon og senere en litt mindre andel til førstegangstjeneste i Forsvaret. Dette er en stort inngripen i den enkeltes frihet, og Unge Venstre er prinsipielle motstandere av denne undergravingen av den enkeltes frihet. Unge Venstre mener at det riktige er å erstatte førstegangstjenesten med et yrkesforsvar. Samtidig er det viktig at de som i dag blir plukket ut til tjenestegjøre faktisk er motiverte. Unge Venstre mener at gjennomføringen av førstegangstjenesten skal være basert på frivillighet. Derfor bør motivasjon være en avgjørende faktor ved sesjon.


For at hver enkelt skal kunne ha gjort seg opp en mening om hva førstegangstjenesten innebærer og hvilke krav som stilles til den enkelte, og komme til en selvstendig konklusjon om dette er noe man ønsker å gjøre, er det viktig at det blir gitt tilstrekkelig med uavhengig kunnskap og informasjon om Forsvaret. Reell valgfrihet eksisterer kun når det foreligger tilstrekkelig kunnskap.


All kunnskapen hver enkelt mottar om Forsvaret og førstegangstjenesten er fra Forsvaret selv. Dette innebærer at Forsvaret ene og alene har den definisjonsmakten over hva førstegangstjenesten er og denne formidlingen kan ikke sies å være objektiv. Unge Venstre mener at det er viktig at alle som blir kalt inn til sesjon får informasjon om førstegangstjenesten som er objektiv og som kommer fra andre enn Forsvaret selv. Derfor mener Unge Venstre at alle elever skal lære om Forsvaret og det som hører til, slik som førstegangstjenesten, fra skolen da de aller fleste vil bli innkalt til sesjon og noen også til førstegangstjeneste. Dagens kompetansemål, som i stor grad er styrende for innholdet i skolen, inkluderer per dags dato ingenting om Forsvaret. Man kan lese om hva Forsvaret har gjort i en historisk kontekst, men ellers er ikke Forsvaret nevnt.


Den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg både i Norge og verden. Dette gir et økende behov for at folket har kjennskap til Forsvarets hensikt, rolle og oppdrag. Videre er verneplikt noe som vil treffe alle ungdommer i Norge, enten i form av informasjonsinnhenting, sesjon eller tjeneste. Det er formålstjenlig at de som i potensielt kan bli soldater allerede har en grunnleggende forståelse for hva Forsvaret gjør og hvilken rolle de har. Kunnskap og læren om staten er allerede inkludert i skoleløpet. Blant annet diskuteres domstolenes og politiets oppgaver og rolle. Forsvaret, som statens ytterste maktmiddel, som kan kreve at norske borgere deltar i krig og i ytterste konsekvens må ta liv, bør også være en del av dette.


Unge Venstre mener:

• At det er prinsipielt problematisk at staten i et liberalt samfunn kan pålegge enkeltpersoner omfattende plikttjeneste. Derfor må førstegangstjenesten avskaffes og erstattes med et yrkesforsvar.

Unge Venstre vil:

• At motivasjon skal være en avgjørende faktor for om man blir innkalt til førstegangstjeneste • At kunnskap om Forsvaret skal bli en del av læringsløpet i skolen • At formidlingen om Forsvaret i skolen skal være objektiv og uavhengig