Treffsikre tiltak mot menneskehandel

Oppdatert: 5. sep. 2018

Vedtatt av landsstyret 17.06.18


En nigeriansk kvinne som har blitt tvunget til sexarbeid i Norge har samarbeidet med politiet for å domfelle bakmennene. I mars 2018 blir hun utvist fra landet. Hadde kvinnen fått vitnet i retten, ville hun etter norsk lov hatt krav på fast opphold i Norge. Saken ble derimot henlagt, og kvinnen mistet sitt krav på opphold. Svært få av mulige ofre for menneskehandel får lov til å bli i Norge. Ofte vegrer de seg for å anmelde bakmennene, fordi det kan føre til at de må reise tilbake til utrygge forhold i hjemlandet.


I Norge er menneskehandel definert i straffelovens §224, som bygger på Palermoprotokollen. Norge forplikter seg også, gjennom Palermoprotokollen og Europarådskonvensjonen, til å yte bistand til ofre for menneskehandel. Som en del av disse forpliktelsene kan identifiserte ofre for menneskehandel uten oppholdstillatelse søke om en refleksjonsperiode på normalt seks måneder, der de vurderer om de vil vitne mot bakmenn til politiet.


For å ha krav på varig opphold, må offeret avgi vitneforklaring i en sak der det er tatt ut tiltale på menneskehandel. Siden Norge fikk et forbud mot menneskehandel i 2003 har bare 45 saker endt med fellende dom, ifølge Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM). Til sammenlikning ble det bare i 2016 meldt inn 46 saker om menneskehandel til norske politidistrikt.


De fleste sakene som omhandler menneskehandel henlegges grunnet mangel på ressurser fra politiets side. Dermed får ikke ofre mulighet til å vitne, og oppholdet deres opphører som konsekvens. Har ofrene tidligere søkt asyl får de ingen ny mulighet i Norge. Slike forhold vet kriminelle nettverk å utnytte. Sannsynligheten for at ofre for menneskehandel som utvises fra Norge blir tvunget inn i samme system er stor, og graverende.


Unge Venstre mener at mennesker som utpekes som mulige ofre for menneskehandel må få ubetinget rett til opphold i Norge. Å ha status som offer for menneskehandel kan ikke være avhengig av hvorvidt man får vitne om saken sin for retten eller ikke, spesielt ikke når så mange saker henlegges. Dagens asylpraksis setter ofre for menneskehandel i en sårbar og farlig situasjon.


I november 2015 ba en enstemmig justiskomite regjeringen om «å utrede muligheten for å gi mennesker, hvor det er sannsynliggjort at de er ofre for menneskehandel oppholdstillatelse i Norge». Fremdeles jobber regjeringen med en ny handlingsplan. Unge Venstre krever at regjeringen endrer praksisen umiddelbart, og tilbyr mulige ofre for menneskehandel beskyttelse framfor utvisning.


Unge Venstre vil:

● gi mulige ofre for menneskehandel rett til opphold uavhengig om de velger å vitne eller ikke, eller om saken blir henlagt.

● at Norge sørger for å følge opp sine forpliktelser om å bistå ofre for menneskehandel.