Universell livsverdi

Utgått - uttalelse vedtatt av Landsstyret 13.03.16Unge Venstre holder på en frihetsideologi som bygger på toleranse og likeverd. Alle mennesker er ulike, men av lik verdi uansett bakgrunn og livsstil. Ethvert menneske er et mål i seg selv, og ikke et middel for andres vilje. Unge Venstre mener at det samme bør gjelde for alle livsformer. Derfor bør vi gjøre en innsats for å hindre at nordmenns handlinger ikke reduserer andre dyrs livsverdi.


Å bevisst utrydde en annen art er kanskje den sterkeste formen for frihetsberøvelse. Unge Venstre mener at mennesker ikke har rett til å aktivt utrydde andre arter, eller ved sin kollektive levemåte sørge for at arter på jorda dør ut i et omfang langt over det normale. Det fører til at både små og store økosystemer risikerer å kollapse, som i seg selv er uholdbart, sett fra et liberalt standpunkt, uavhengig av hvor sterkt det berører mennesker. Å drepe ett individ fratar det sitt liv, å utrydde en hel art fratar alle potensielle etterkommere å i det hele tatt kunne bli født, og fratar arten all mulighet til å utvikle seg.


Unge Venstre ønsker at alle skapninger skal ha mest mulig frihet til å leve et naturlig og godt liv. Det fordrer at dyr som holdes i fangenskap kun for å utgjøre en nytte for mennesker, bør kunne utføre artstypisk atferd, og ha høyest mulig livskvalitet. I landbruket bør griser kunne bade, grave og være sosiale, mens kuer bør ha mulighet til å beite året rundt. Også dyr har et sterkt morsinstinkt, og nyfødte dyr i landbruket bør ikke separeres fra mor rett etter fødsel. Smertevoldende inngrep for tilpasning, slik som bruk av strøm, bør forbys. Næringer slik som de norske pelsfarmene har i flere tilfeller dyr som ifølge veterinærforeningen ikke viser artstypisk atferd. Etter at det har blitt gjort gjentatte forsøk på å forbedre industrien, uten hell, burde industrien avvikles. Unge Venstre mener at dyrevelferd skal strekke seg over landegrenser. Vi skal ta ansvar for dyrevelferd innad i landet, men også sikre dyrevelferden ved importerte produkter. Derfor vil vi stoppe import av pelsprodukter hvor fangsten eller dyreholdet ikke kan påvises godkjent etter norske forskrifter.


Alle skapninger skal ha mest mulig frihet, og vi må derfor passe på at et individs frihet ikke kommer på bekostning av andre. Derfor skal man gå langt for at nytteverdien mennesker drar fra dyr ikke skal gå utover dyrenes livsverdi. Sammen med EU har Norge fått forbud mot kosmetikktesting, men det blir fremdeles tatt i bruk dyreforsøk på andre områder. I Norge gjelder dette spesielt i fiskeoppdrettene, i tillegg til i andre typer industri og landbruk hvor dyreforsøk benyttes for å øke inntjeningen. Unge Venstre vil støtte utvikling og forskning på metoder som kan erstatte dyreforsøk og avgrense dyreforsøk til medisinsk forskning.


Det første steget for mange dyreliv starter i dyrebutikken. Det er viktig at dyrenes behov blir tilfredsstilt også i dette miljøet. Et problem oppstår ofte for gnagere som kaniner, hamstere, marsvin og mus, som blir utsatt for unødvendig stress når de er plassert i bur med glassvegger. Dette er en krenkelse av dyrs behov og legger ikke grunnlaget for et godt liv. Etter at dyret er blitt solgt ligger skjebnen deres i en ny eier. En tidligere dømt dyremishandler har ingen problemer med å kjøpe et dyr fra en dyrebutikk. Unge Venstre mener at å ha et husdyr kan være positivt for både eier og dyret, men for å ivareta dyrets behov må det stilles strengere krav til dyrebutikker og de nye eierne av dyret. Unge Venstre mener det nå er på tide å utvide begrepet menneskeverd til livsverd og finne en klarere grense for til hvilken pris mennesket har rett til å utrydde andre arter, ta dyrs liv og til å påføre dyr smerte.


Unge Venstre vil: • At artstypisk atferd bør være et overordnet hensyn i landbruket • At dagens kyllingrase bør byttes ut • Ha et avgiftssystemet som belønner god dyrevelferd og fridrift, og straffer ufrihet i form av båsdrift, binger og burdrift • Stoppe import av produkter fra fangst eller dyrehold som ikke kan påvises godkjent etter norske forskrifter • Støtte utvikling og forskning på metoder som kan erstatte dyreforsøk. • Avgrense dyreforsøk til medisinsk forskning og så langt det er mulig unngå smerte, stress og angst for dyrene • Det bør stilles flere krav til dyrebutikker, som større bur, mer skjerming fra unødvendig stress, en bedre opplæring av ansatte og høyere krav til stenging og sikring av butikkene • Det bør opprettes et register av folk som har blitt fratatt retten til å ha dyr og dyrebutikker bør følge opp dette • Matadoravl og sterk innavl skal forbys