Valgkomitéen informerer: Valg i Unge Venstre

Valgkomitéen har nå begynt sitt arbeid, og derfor ønsker vi å informere om hvordan prosessen vil bli frem mot landsmøtet 2018. I tillegg vil vi gi litt informasjon om hvilke verv du kan stille til.


Har du innspill til valgkomitéen, eller ønsker du å stille til verv? Gi oss beskjed via kontaktskjemaet vårt her.Hva gjør valgkomitéen? Valgkomitéen består av fem medlemmer: Elin Engerbakk (leder), Synnøve Van Dijke Bjertnes, Liv Aarberg, Peter Nordrum Riseng og Andreas Freyja Askautrud. Komitéen skal gjennom året intervjue alle som innehar, eller ønsker å stille til, sentrale verv. I tillegg vil det bli gjort observasjoner under nasjonale arrangementer og møter.


De fleste intervjuer vil finne sted på sommerleiren i juli, eller på landsstyremøtene i forkant. Til slutt bestemmer valgkomitéen seg for en liste med kandidater til de ulike vervene, som dermed blir valgkomitéens innstilling. Informasjon om de ulike vervene er å finne lenger ned på siden. Valgkomitéen har taushetsplikt.


Hvordan er prosessen? Valgkomitéen kommer med en innstilling med anbefalte kandidater til alle nasjonalt valgte verv i Unge Venstre, med unntak av vervene i egen komité. Dette innbefatter sentralstyret inkludert ledelse, direktevalgte til landsstyret og medlemmer i internasjonalt utvalg og kontrollkomitéen, som alle velges på landsmøtet høsten 2018. I tillegg innstilles det på verv i de øvrige utvalg, som blir valgt på det siste landsstyremøtet i året. Alle velges til en periode på ett år.


Valgkomitéen vil først snakke med dem som innehar sentrale verv i Unge Venstre, samt personer som har meldt sin interesse tidlig i forbindelse med de to landsmøtehelgene før sommerleiren. På sommerleir vil de som ikke er til stede på landsmøtehelgene også ha mulighet til å få snakke med komitéen. Det vil så bli foretatt telefonintervjuer, før innstillingen blir klar i passende tid før landsmøtet.

Ønsker du å stille til valg, vil valgkomitéen gjerne høre fra deg så tidlig som mulig. Bruk kontaktskjemaet om du vil snakke med oss.


Hva kan du stille til? Leder i Unge Venstre er organisasjonens ansikt utad, og er også øverste sjef. Vervet innebærer daglig drift og profilering av organisasjonen, og innehaver er gjerne en del i media. Som leder har man dessuten ansvar for drift av sentralstyret og landsstyret.


Første nestleder er organisasjonens “vise-sjef”, og er del av sentralstyret. Hen vil få mye ansvar for organisasjonens virke, politiske utvikling og representasjon i media og møter. Det er forventet at første nestleder stepper inn der leder ikke kan delta. Sammen med leder, annen nestleder og sekretariatet, er hen også med i arbeidsutvalget.


Annen nestleder har en lignende stilling som første nestleder, og deltar i både arbeidsutvalget og sentralstyret. Organisatorisk, politisk og utadrettet arbeid er videre en del av annen nestleders hverdag, og som resten av ledertrioen fører dette til en god del arbeid.


Internasjonal leder sitter i sentralstyret, og leder det internasjonale utvalget (IU). I tillegg til sentralstyrearbeid, jobber internasjonal leder mye med internasjonal politikk og de internasjonale prosjektene IU drifter.


Sentralstyremedlemmer har Unge Venstre fem av. I tillegg er det to varaer, som også deltar på alt av sentralstyrets arbeid. Medlemmene av sentralstyret har ansvar for kontinuerlig drift av organisasjonen, og arbeider blant annet med sommerleir, ulike nasjonale møter, politikkutvikling, representasjon og Unge Venstre-akademiene. Det er mye organisatorisk arbeid for sentralstyret, men også en mulighet for politisk påvirkning.


Direktevalgte medlemmer av landsstyret er totalt åtte personer, der seks har faste plasser og to er varaer. I tillegg består landsstyret av alle fylkesledere og sentralstyret i Unge Venstre, og det er det øverste beslutningsorgan mellom landsmøtene. Større saksområder, som Unge Venstres økonomi og politiske prioriteringer, blir behandlet i landsstyret. To av medlemmene leder hvert sitt utvalg, henholdsvis klima- og miljøutvalget og kunnskapspolitisk utvalg.


Internasjonalt utvalg består av fire eller seks medlemmer, samt internasjonal leder. Utvalget jobber med ulike prosjekter, internasjonal politikk og samarbeid gjennom paraplyorganisasjonene IFLRY og LYMEC. Medlemmene bør være opptatt av internasjonal politikk, og det inngår mye organisatorisk arbeid for å arrangere møter og internasjonal sommerleir.


Tre medlemmer av klima- og miljøutvalget jobber sammen med utvalgets leder om å utforme klima- og miljøpolitikk, og å drive med opplæring i organisasjonen. De representerer videre Unge Venstre i sammenhenger der klima og miljø står på dagsordenen.


Tre medlemmer av kunnskapspolitisk utvalg jobber sammen med utvalgets leder for å skape ny kunnskapspolitikk i Unge Venstre. I tillegg driver de med intern opplæring og ekstern representasjon.


Kontrollkomitéen består av tre personer. Disse fungerer som juridisk instans og politi i organisa

sjonen, for å sikre at Unge Venstre følger vedtektene sine og har en solid økonomi. Kontrollkomitéens medlemmer må ha svært god kjennskap til organisasjonens virke. Komitéen deltar på alle nasjonale møter.


Lurer du på noe om valgkomitéens arbeid? Ikke nøl med å sende oss en e-post, eller ta kontakt via kontaktskjemaet! Vår e-post er valgkomiteen.nuv@gmail.com. Det går også an å ta kontakt med valgkomitéens leder Elin Engerbakk.