Vedtatte fråsegn på Hordaland Unge Venstre sitt årsmøte

Hordaland Unge Venstre hadde årsmøte laurdag 21 januar på Ungdomshuset 1880. På årsmøte vart det vedtatt fira fråsegn, dei fira fråsegna var:

«Samarbeid: Stortingsvalet 2017» «Selvkjørende fremtid» «Stanse utlysning av nye leteblokker.» «Rettferdig velferd på kort sikt, bærekraftig velferd på lang sikt»Fråsegna kan de lesa her:


Fråsegn: Samarbeid: Stortingsvalet 2017

I snart fire år har Venstre vert samarbeidsparti i lag med KRF for Høgre-FrP regjeringa. Dette har ført til større satsing på høgare utdanning, betre økonomiske kår for studentar, ei rekordsatsing på jernbane og vi har knyt oss til EU sine klimamål på 40% kutt innan 2030. Samtidig har det vert ein del utfordingar, og rolla som samarbeidsparti har ikkje vert ideell. Budsjettprosessane har vore unødvendig konfliktfylte, og både retorikken i innvandringspolitikken og manglande vilje til klimakutt har vert svært utfordrande for samarbeidet. Mangelen på eit samla, borgarleg prosjekt har vore skrikande openbar. Spesielt den negative og splittande retorikken i innvandringspolitikken, og for lave klimakutt har vert utfordrande for samarbeidet. Derfor meiner Hordaland Unge Venstre at den nåverande regjeringsmodellen ikkje kan fortsetje etter valet. For Venstre bør målet vere å gå inn i regjering. Hordaland Unge Venstre meiner at det å ha regjeringsmakt vil styrkje Venstres politiske gjennomslag, samtidig som det kan dempe konfliktnivået opp mot andre parti.


Hordaland Unge Venstre meiner derfor at det føretrekte regjeringsalternativet som Venstre bør gå til val på er ei regjering beståande av Venstre, KRF og Høgre. Venstre bør like vel ikkje utelukka andre alternativ. Det er politiske gjennomslag som teller aller mest. Kva namn partiet vi samarbeider med har, er av annanrangs betydning. Venstre bør ikkje lukke nokon dører før valresultatet er avklart. Venstre bør likevel vere tydelege på at ei mogleg blågrøn regjering vil prioriterast.


Ei blågrøn regjering vil vere eit godt utgangspunkt for å drive ein framtidsretta politikk spesielt på områder som klima, innvandring og utdanning. I tillegg vil ei slik regjering kunne fornye  arbeidsmarknaden slik at den er klar for morgondagens utfordringar.


Hordaland Unge Venstre:

- Ser en blågrøn regjering, med Venstre, KrF og Høyre som det beste alternativet å gå på val på i 2017

- Vil ikkje lukke nokon dørar for samarbeid før valresultatet er klartFråsegn: Selvkjørende fremtid

Det 21. århundret kjennetegnes av en eksponensiell teknologisk utvikling. Fortidens utvikling gir dagens og fremtidens utvikling et høyere tempo. På få år har måten vi kommuniserer dagligdags blitt snudd på hodet med fremtreden av internett, sosiale medier og mobiltelefoner med berøringsskjermer.


Denne utviklingen har gjort at næringsliv og offentlige må være rask til å tilpasse seg. Lean business, disrupsjon og innovasjon er ord som har blitt klisjeé fra Silicon Valley i USA til Bergen i Hordaland. Da Norge har hvilt seg på en pillar av olje, viser denne strategien seg risikofylt og lite bærekraftig i en mer moderne tid. En moderne tid gir moderne utfordringer og krav om tilpasning.


En moderne tid gir også moderne muligheter, og som et liberalt ungdomsparti ser Unge Venstre på fremtid med optimisme. Med ny teknologi, nye forretningsmodeller og nye løsninger kan vi løse mange av dagens utfordringer, og fremtidens, ved å spille på muligheter som blir gitt.


Med denne bakgrunnen ønsker Unge Venstre velkommen selvkjørende biler som en del av fremtidens personlige transport. Unge Venstre ser selvkjørende transport som en del av fremtiden, og vil føre en politikk som mottar ny teknologi med tilpassende politikk, ikke motstand.


De klare overvekten av ulykker i trafikk skyldes mennesklig feil. Kravet for å tillate selvkjørende transport på norske veier skal være at denne transporten kan dokumenteres å ha høyere sikkerhet enn kjøretøy ført av mennesker. Med dette kravet vil derfor en tillatelse av selvkjørende biler redusere mennesklig skade og dødsfall i trafikk.


I tillegg til mindre ulykker byr selvkjørende kjøretøy i trafikk på flere fordeler i form av økt effektivitet og bedre flyt i trafikkbildet. Dette kan gi store fordeler iform av lavere miljøutslipp fra transportsektoren, mindre slitasje på infrastruktur og lavere krav til infrastruktur. I sum gir dette også store samfunnsgevinster.


Til konklusjon er Unge Venstre på lag med fremtiden, og ønsker å ta ibruk de verktøy moderne innovasjon og teknologi gir for å løse utfordringer. Som en del av dette vil Unge Venstre åpne opp for og tillate selvkjørende biler når denne teknologien er moden til bruk i samfunnet.Fråsegn: Stanse utlysning av nye leteblokker.

Klimaforskere blir stadig sikrere: klimaendringene er en av de største utfordringene menneskeheten har stått overfor. Et varmere klima vil ødelegge økosystemer og få store negative sosiale og økonomiske konsekvenser.


For å stanse den globale oppvarmingen, og nå målet i Prisavtalen om å begrense temperaturøkningen til ned mot 1,5 grader må vi i løpet av de neste tiårene raskt fase ut fossil energi. Allerede i dag er det funnet mer olje og gass enn det kan forbrennes om vi skal nå målene i Prisavtalen. Det er derfor en økende risiko knyttet til å investere i og eie fossil energi.


Gjennom Statens Direkte Økonomiske engasjement på norsk sokkel, Statoil og gunstige fradrag i petroleumsskatteregime tar fellesskapet gjennom staten en stor del av risikoen ved oljeleting. I tillegg kommer risikoen knyttet til fall i sysselsetting og skatteinntekter dersom aktiviteten på norsk sokkel bli lavere. Norge er dermed dobbelt eksponert for karbonboblen.


For å hindre at norske skattebetalere påtar seg enda større risiko mener Unge Venstre 24 konsesjonsrunde bør avlyses og at det ikke deles ut flere letekonsesjoner før det er gjennomført en analyse av den økonomiske og klimamessige risikoen ved fortsatt oljeleting.

Fråsegn: Rettferdig velferd på kort sikt, bærekraftig velferd på lang sikt

Om kort tid legger regjeringen frem en sin perspektivmelding. Det er liten grunn til å tro at konklusjonen vil bli vesentlig andreledes enn for fire år siden: velferdsstaten er fremdeles ikke bærekraftig over tid. Fallende oljeinntekter og lavere andel av befolkningen i arbeid vil legge press på statsfinansene og tvinge frem prioriteringer. Dersom vi ikke begynner å reformere velferdsstaten for å gjøre den bærekraftig vil underskuddene på statsbudsjettet øke og Statens Pensjonsfond - Utland være tomt før 2040.


Situasjonen er alt langt mer urovekkende enn tonen i det politiske ordskiftet gir inntrykk av. Statens fremtidige pensjonsforpliktelser er alt større enn verdien av hele oljefondet. Dette betyr at alle fremtidige pensjonsforpliktelser må betales ved omprioriteringer på statsbudsjettet eller økte skatter.


En bærekraftig velferdsstat vil være avhengig av at en større andel av befolkningen er i arbeid, og at den arbeider lengre. Dette krever at vi gjør mer for å hindre frafallet fra utdanningsløpet, samtidig som ungdommens utdanningsvalg må styres mot de yrkene som vil finnes i fremtidens arbeidsliv. Effektive tiltak må brukes for få grupper som av ulike grunner står eller faller utenfor arbeidslivet tilbake i arbeid. Ikke minst må vi erkjenne at nedturen i oljenæringen de siste årene ikke er midlertidig, men begynnelsen på en utvikling. Løsningen på dette er ikke tiltak for å gjenopprette aktiviteten i en synkende bransje. I stedet trengs en storstilt omlegging til nye, grønne og økonomisk bærekraftige næringer.


Norges befolkning og politikere har de siste tiårene levd i en oljeboble frikoblet fra virkelighetens økonomiske begrensninger. Tiden da vi kunne spandere på oss selv store økninger i offentlige utgifter er forbi. For Hordaland Unge Venstre er det viktig at tilpasningen til en virkelighet hvor vi ikke lenger har råd til en like generøs velferdsstat ikke skal gå utover de som har minst. Omstillingen må heller ikke i sin helhet skyves over på neste generasjon, derfor må det investeres for fremtiden allerede nå, samtidig som man tar de nødvendige kuttene i offentlige utgifter.


Ved å holde oljepengebruken lav de neste årene kan vi utsette tidspunktet hvor vi blir nødt til å gjennomføre kutt og vi kan redusere størrelsen på kuttene. Hordaland Unge Venstre mener derfor handlingsregelen bør suppleres med lavere fondsuttak de neste årene og at handlingsregelen bør senkes til 3 prosent.


En bærekraftig velferdsstat handler om å gi neste generasjon samme mulighet som oss til å ha et sterkt offentlig sikkerhetsnett, og til å selv velge hvordan de ønsker å bruke sin del av oljeformuen. Konsekvensene av å bruke opp oljeformuen nå vil være dårligere velferd i fremtiden. En ansvarlig, langsiktig økonomisk politikk kan ikke basere seg på å bruke kommende generasjoners penger.